Valitse sivu

Julkaisu 274/2017

Hiidenveden alueen yhteistarkkailuun osallistuivat vuonna 2016 pistekuormitusta tuottavat Vihdin Vesi, Karkkilan vesihuoltolaitos ja Hopeaniemi (Forela Oy). Näiden mukanaolo perustui puhdistamoiden ympäristölupapäätöksiin. Vihdin ja Karkkilan ympäristönsuojelun toimialat olivat mukana perustuen kuntien velvoitteiseen seurata ympäristönsä tilaa. Osaltaan vesinäytteenottoja Vihtijoessa ja Vanjoessa toteutti myös Uudenmaan ELY-keskus. Vapaaehtoisesti tarkkailuun osallistuivat Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä ja Hiidenveden kunnostus -hanke.

Saavajoen ja Vanjoen yläosan veden laatu oli kokonaisuutena tyydyttävä. Vanjoen veden laatu heikkeni jonkin verran Karkkilan puhdistamon alapuolelta alkaen. Selvimmin ero yläpuoliseen jokialueeseen ilmeni puhdistamon purkuveteen viittaavien bakteerimäärien ja osittain myös typpipitoisuuden kasvuna. Veden laadun heikkenemistä tapahtui myös alemmalla jokiosuudella, matkalla puhdistamon alapuolelta Vanjärvelle. Vihtijoen veden laatu oli kolmesta joesta heikoin, erityisesti ravinteiden, pH:n ja sähkönjohtavuuden osalta luvut olivat suurempia kuin Saavajoessa ja Vanjoessa. Tilanne johtuu valuma-alueiden eroista ja myös voimakkaasta hajakuormituksesta.

Vuoden 2016 mittauksissa happipitoisuus pysyi Hiidenveden kaikilla alueilla kokonaisuutena varsin hyvänä. Järven happitilanne on parantunut hiljalleen Kiihkelyksenselällä kesästä 2006 alkaen, Mustionselällä ja jonkin verran myös Kirkkojärvellä kesästä 2011 alkaen. Yhdyksennokan ja Nummelanselän syvänteillä happipitoisuus on pysynyt heikoimmillaankin pääosin tyydyttävänä tai välttävänä. Vuoden 2016 ravinnemittausten perusteella suurimmat pintaveden fosforipitoisuudet todettiin Kirkkojärvellä ja Mustionselällä. Pienimpiä lukemat olivat Kiihkelyksenselällä.

Hiidenveden sinileväkukinnat näyttäisivät viime vuosina vähentyneen.
Järveltä vuonna 2016 mitatut hygienian indikaattoribakteerien määrät olivat kauttaaltaan pieniä.

Heikoimmassa tilassa olevien Kirkkojärven ja Mustionselän veden laatuun vaikuttaa ennen kaikkea Vihtijoki, mutta osaltaan myös Vihdin kirkonkylän puhdistamo. Alueen kuormituksen sietoa hankaloittaa myös se, että järvi on Kirkkojärveltä Nummelanselälle matala ja paikoin jokimaisen kapea.