Valitse sivu

Julkaisu 272/2017

Pikkalanlahti on puoliavoin merenlahti, johon Pikkalanjoki laskee. Pikkalanjoen vaikutus näkyi selvästi Pikkalanlahden veden laadussa etenkin kevättulvien aikaan. Sulamavesien mukana Pikkalanlahteen on tullut hyvin sameaa ja ravinnepitoista vettä. Pääsääntöisesti sameus on vähentynyt Pikkalanselälle mentäessä. Pikkalanlahteen tuli pistemäistä kuormitusta Prysmian Finland Oy:n, Oy Lival Ab, Nordic Aluminiumin ja Suomen Sokeri Oy:n puhdistamoilta vuosina 2012–2015. Siuntion keskuspuhdistamon toiminta lakkasi 7.9.2014 ja Upinniemen varuskunnan jätevedenpuhdistamon 1.4.2014, josta lähtien näiden puhdistamojen jätevedet on käsitelty Espoon kaupungin Suomenojan puhdistamolla. Nämä pistekuormittajat olivat velvollisia tarkkailemaan toimintansa vesistökuormitusta yhteistarkkailun Pikkalanlahdella vuosina 2012–2015. Tarkkailua suorittaa Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry. Tässä julkaisussa on käsitelty yhteistarkkailun veden laadun, kasviplanktonin, pohjaeläintutkimuksen ja kalataloudellisen tarkkailun tuloksia vuosilta 2012–2015.

Kasvukauden keskimääräiset fosforipitoisuuksien perusteella Pikkalanlahti on ollut keskimääräisen rehevä tai rehevä vuosina 2012–2015. Rehevyys on yleensä ollut suurempaa Pikkalanlahden alueella ja laskenut Pikkalanselälle mentäessä. Tarkkailujaksolla 2012–2015 vesi on ollut rehevintä Pikkalanlahden ja Pikkalanselän alueella vuonna 2014. Vähiten rehevää vesi on ollut vuonna 2013. Vuonna 2015 fosforipitoisuudet ilmensivät keskimäärin vähäistä rehevyyttä. Pikkalanjoen vaikutuksen lisäksi Itämeren yleistilanne heijastuu Pikkalanlahteen, koska se on merelle avoin. Kesinä jolloin Suomen rannikolla on havaittu vähän levää Pikkalanlahden levätilanne on ollut maltillinen.

Pikkalanlahden pistekuormitus on vähäistä Pikkalanjoen kautta tulevaan kuormitukseen verrattuna. Pistekuormituksen vaikutuksen ovat näkyneet selvimmin veden hygieenisen laadun heikkenemisenä havaintopaikoilla 6-8 vuosina 2012 ja 2014. Pikkalanlahden eliöstön tila näyttäisi hieman parantuneen pohjaeläimien ja kalakannassa tapahtuneiden muutosten perusteella. Pohjaeläimistö on monipuolistunut ja elinympäristöltään hieman vaativammat lajit lisääntyneet. Vaikka kuhasaalis on edelleen hyvin pieni, ovat kalastajat havainneet jo merkkejä kannan kohenemisesta. Myös jo vuosia jatkuneet siikaistutukset ovat alkaneet tuottaa tulosta. Pistekuormituksen väheneminen on voinut osaltaan vaikuttaa pohjaeläinten ja kalaston tilan kohenemiseen, mutta pääosin Pikkalanlahden tilaa säätelevät sääolot, Pikkalanjoki ja Itämeren yleistila.