Valitse sivu

Julkaisu 271/2016

Yhteistarkkailun tarkkailualue käsittää Mustionjoen ja Fiskarsinjoen alajuoksun, Pohjanpitäjänlahden sekä Tammisaaren edustan merialueen. Tarkkailuvelvollisia osallistujia ovat alueen jätevedenpuhdistamot, yksi teollisuuslaitos sekä yksi pienvenesatama. Vuonna 2015 oli ns. suppea tarkkailuvuosi.

Pistekuormittajien määrässä on viime vuosina tapahtunut useita muutoksia. Tvärminnen eläintieteellisen aseman oma jätevedenpuhdistamo lopetti toimintansa loppuvuodesta 2011. Lappohjan jätevedenpuhdistamon toiminta loppui 2012. Molempien jätevedet alettiin johtaa Hankoon käsiteltäväksi. Lisäksi FNsteel, Koverhar lopetti toimintansa, jonka seurauksena tehtaan kuormitus loppui kokonaan alkukesästä 2012. Syksyllä 2015 Mustionjoen ainoa pistekuormittaja, Mustion jätevedenpuhdistamo, lopetti toimintansa kun jätevedet alettiin johtaa Karjaa-Pohjan jätevedenpuhdistamolle. Näin ollen pääosan tutkimusalueen jätevesikuormituksesta muodostivat nykyään alueen kaksi keskusjätevedenpuhdistamoa, Karjaa-Pohjan puhdistamo sekä Tammisaaren Skeppsholmenin keskuspuhdistamo.

Pohjanpitäjänlahden perukassa, johon Karjaa-Pohjan jätevedenpuhdistamon käsitellyt jätevedet johdetaan, kuormituksen vaikutukset ovat vain ajoittain havaittavissa lievinä pitoisuuksien nousuina. Pistekuormituksen vaikutusten erottaminen Mustionjoen tuomasta huomattavasti suuremmasta kuormasta on kuitenkin vaikeata. Pohjanpitäjänlahden yleistilanne oli kuten yleensä syksyisin varsin huono syksyllä 2015, mutta ihan loppuvuodesta uutta vettä virtasi lahteen ja happitilanne ei ehtinyt kehittyä yhtä huonoksi kuin aivan viime vuosina. Alhaisen happipitoisuuden aiheuttamaa ravinteiden liukenemista pohjasedimenteistä oli kuitenkin selvästi havaittavissa pohjanläheisessä vesikerroksessa.

Tammisaaren lähivedet poikkeavat täysin muusta tutkimusalueesta. Stadsfjärdeniä lukuun ottamatta alue on hyvin rehevä. Dragsviksfjärden on osa-alueista rehevin. Veden klorofyllipitoisuudet pysyvät yleensä läpi kesän hyvin korkeina.

Tammisaaresta ulospäin kohti Tvärminnen saaristoa veden yleinen rehevyys laskee selvästi.