Valitse sivu

Julkaisu 267/2016

Lohjan kaupungin koordinoimaan pohjavesien yhteistarkkailuun vuonna 2015 osallistuivat Lohjan vesi- ja viemärilaitos, Lohjan kaupungin ympäristöyksikkö ja tekninen toimi / kunnallistekniikka (Ojamonkankaan kaatopaikan jälkitarkkailu ja Suitiantien välivarastointialue), Cembrit Production Oy, Enics Finland Oy, Kreate Oy / Muijalan vanha teollisuuskaatopaikka, Lehmijärven Romu ja Rauta Oy, Lemminkäinen Infra Oy / Muijalan asfalttiasema, Nordic Waterproofing Oy kattohuopatehdas, Peab Industri Oy / MBR Lohjan betoniasema, Peltomaa Lohjan Puhtaanapito Oy, Rudus Oy / betonituotetehdas ja Skanska Infra Oy / Ratametsän maankaatopaikka. Pohjaveden tarkkailu perustui eri osapuolten ympäristölupaehtojen mukaisiin tarkkailuohjelmiin. Vuonna 2015 mittauksia tehtiin 12 vedenottamolta, Tytyrin kalliopohjavedestä ja 71 pohjavesiputkesta tai kaivosta.

Myllylammen ja Porlan tarkkailualueella vedenottamoiden vedenlaatu oli hyvä ja pohjavesialueella kloridipitoisuudet olivat laskusuunnassa, vaikka kohonneita pitoisuuksia edelleen todettiin. Ojamonkankaan suljetun kaatopaikan vaikutus näkyi lähialueen pohjavedessä.

Kaivolan, Pappilankorven ja Moisionpellon vedenottamoilla raudan ja mangaanin pitoisuudet olivat koholla, muilta osin vedenlaatu oli hyvä. Paikoin alueen pohjavedestä mitattiin melko korkeita kloridipitoisuuksia.

Lempolan, Takaharjun ja Lehmijärven vedenottamoiden vesi oli laadultaan hyvää. Paikoin kloridipitoisuudet olivat laskusuunnassa, vaikka kantatien 1125 läheisyydessä mitattiin korkeita kloridipitoisuuksia. Tarkkailualueella teollisuuslaitosten vaikutus näkyi paikallisesti vedenlaadussa, paikoin esiintyi lievästi kohonneita metallien pitoisuuksia.

Uusniityn vedenottamolla todettiin pieniä pitoisuuksia torjunta-aineita ja lievästi kohonneet sulfaatin sekä kloridin pitoisuudet. Tarkkailualueen pohjavedessä oli nähtävissä teollisuuden ja kaatopaikkojen vaikutuksia.

Tytyrin kaivosvedessä todettiin kohonneet kloridipitoisuudet, veden laatu täytti kuitenkin talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja -suositukset. Pusulan Kylmälähteen vedenottamon ja varavedenottamoiden (Sammatin Kukkusnummi ja Karjalohjan Laivaranta) vedenlaatu oli hyvä vuonna 2015.