Valitse sivu

Julkaisu 268/2016

Ympäristölupavelvoitteiden perusteella yhteistarkkailussa oli vuonna 2015 mukana kaksi paperitehdasta (Sappi Kirkniemi ja Mondi Lohja) ja kaksi yhdyskuntapuhdistamoa Lohjan Pitkäniemen ja Peltoniemen puhdistamot. Yhteistarkkailuun osallistui myös Lohjan kaupungin ympäristönsuojeluyksikkö. Uudenmaan ELY-keskuksen tuottamia Väänteenjoen vedenlaatutuloksia hyödynnettiin tarkkailun raportoinnissa. Lohjanjärven kokonaistilanne on varsin vakaa: ekologinen tila on arvioitu pääasiassa hyväksi. Järven heikkolaatuisimmat alueet löytyvät tulojokien vaikutusalueilta, jossa hajakuormituksen vaikutus on voimakkainta. Väänteenjoen vaikutusalueella olevat Lohjan keskustaajaman lähivedet ja Nummenjoen vaikutusalueella oleva Maikkalanselkä ovat rehevämpiä ja huonokuntoisempia kuin järven muut selkäalueet. Erityisesti Maikkalanselän syvimpien pohjien tila vaikuttaa huolestuttavalta.Pistemäisen jätevesikuormituksen vaikutuksia kirjattiin vuoden 2015 tuloksissa melko vähän. Lohjan keskustaajaman lähivesillä selvimmät jätevesikuormitukseen, lähinnä yhdyskuntapuhdistamon jätevesiin viittaavat mittaustulokset todettiin talvella Liessaaren 13 metrisen syvänteen pohjan tuntumassa kohonneissa typpi- ja bakteeripitoisuuksissa. Järven eteläosan pistekuormituksen vaikutusalueilla mittaustulokset olivat heikoimpia puhdistamoiden purkuputkia lähimpänä olevalla Mangsön 8 metrisellä syvänteellä. Talven mittauksissa jäteveden vaikutuksia oli jonkin asteisena nähtävissä Kyrköfjärdeniltä Ahtialansalmen syvänteelle saakka. Kokonaisuutena tilanne oli kuitenkin jonkin verran edellisvuotta parempi.