Valitse sivu

Julkaisu 270/2016

Siuntiojoen vesistö on yksi luonnontilaisimmista Etelä-Suomen rannikkoon laskevista jokivesistöistä. Siuntionjoen vesistö on luontaisesti rehevä. Vesistöön kohdistuu lisäkuormitusta, josta valtaosa on hajakuormitusta. Vuosi 2015 oli keskimääräistä lämpimämpi ja sateisempi, mikä ylläpiti tavanomaista suurempia ravinnehuuhtoumia erityisesti kuivaan edellisvuoteen verrattuna. Pistekuormituksen typen osuus vesistön ravinnekuormituksesta on merkittävämpi ja fosforikuormituksesta sen osuus on hyvin pieni, Alueelliset erot ovat suuria ja suurin pistekuormitus kohdistuu Risubackajoen–Karhujärven alueelle.

Risubackajoen veden laatu on tarkkailualueen heikoin. Huuhtoumat erityisesti joen valuma-alueella samensivat vettä ja kohottivat veden fosfori- ja bakteeripitoisuuksia. Muijalan teollisuusalueelta Risubackajokeen tulevan veden alkaliteetti oli koholla. Suurimman pistekuormittajan Nummelan puhdistamon vaikutus Risubackajoen alueella näkyi erityisesti typpipitoisuuksien nousuna itse joessa. Karhujärvessä typpipitoisuuden nousua oli havaittavissa kesäaikaan. Nummelan puhdistustulos oli historian paras. Kirkkonummen Aktiivikeskuksen pistekuormitus Harvså-joessa peittyi hajakuormitukseen, eikä vaikutuksia nähty Karhujärvellä. Munkkaan jätekeskuksen jätevesikuormitus Lohjan aseman seudulla peittyi Kirkkojoen latvaosassa hajakuormitukseen. Kirkkojoen lisäkuorma Siuntionjokeen ja Siuntionjoessa sijaitsevien järvien lähivaluma-alueilta tuleva kuorma heikentää Siuntionjoen keski- ja alaosan sekä Pikkalanlahden merialueella johtavan Pikkalanjoen veden laatua.

Yhteistarkkailussa mukana olevat järvet Karhujärvi, Tjusträsk ja Vikträsk ovat kaikki hyvin reheviä. Erityisesti syvimpien järvien Tjusträskin ja Vikträskin alusveden happitilanne on ollut toistuvasti heikko kesäisin. Matalan ja kesällä hyvin sekoittuvan ja hapettuvan Karhujärven alusveden happitilanne oli parempi. Karhujärven tila on viimeisen luokituksen mukaan välttävä, Tjusträskin ja Vikträskin tyydyttävä. Myös Siuntionjoen pääuoma tila on tyydyttävä.

Siuntionjoen vesistön tilaa seurataan säännöllisesti yhteistarkkailuna, jossa ympäristöluvan velvoittamina ovat mukana Vihdin Nummelan jätevedenpuhdistamo, Rosk’n Roll Oy Ab:n Munkkaan jätekeskus ja Skanska Infra Oy:n Muijalan toimipaikka, Nuorisokoti Pikku-Nummela ja Kirkkonummen Aktiivikeskus / KN Keskus OÜ. Tarkkailussa on mukana lisäksi alueen kaikki kunnat Lohja, Siuntio, Vihti ja Kirkkonummi ympäristön tilan yleisen seurantavelvoitteen perusteella ja lisäksi vapaaehtoisena Suomen Sokeri Oy.