Valitse sivu

Julkaisu 253/2014

Yhteistarkkailussa oli vuosina 2010–2013 mukana yhteensä kuusi jätevedenpuhdistamoa: kaksi paperitehdasta, kolme kaupungin yhdyskuntapuhdistamoa ja Outamon oppilaskodin pieni puhdistamo. Karjalohjan yhdyskuntapuhdistamo suljettiin kesällä 2013. Pistekuormittajien puhdistustulokset olivat pääsääntöisesti lupien ja asetusten mukaiset. Puhdistamojen lisäksi tarkkailuun osallistui Lohjan kaupungin ympäristöyksikkö. Vesinäytteitä yhteistarkkailun alueelta otettiin runsaalta 20 havaintopaikalta vuosittain 2–12 kertaa/paikka. Veden laadun lisäksi ohjelmassa oli vuonna 2013 mukana neljän vuoden välein toistuvia kasviplankton-, vesikasvillisuus-, pohjaeläin- ja kalatutkimuksia. Kaikkien tutkittujen elementtien mukaan Lohjanjärven tila on paras Karjalohjanselällä ja pienellä Outamonjärvellä. Heikoimmat tulokset saatiin järveen koillisen suunnalta laskevista jokivesistä ja niiden vaikutusalueilla olevilta Lohjan keskustaajaman lähivesiltä ja Maikkalanselältä. Myös eteläosan selkäalueilla Hållsnäsfjärdenillä ja Kyrköfjärdenillä tilanne oli järven keskitasoa heikompi. Veden laatu ei merkittävästi muuttunut tutkitun jakson aikana. Poikkeuksenaoli eteläosan syvänteiden pohjien happitilanne, joka parani vuodesta 2011 alkaen kun alueella Sappi Kirkniemen velvoitteena hapetettavien neljän syvänteen hapetustehoa nostettiin. Kasviplanktonbiomassa oli edellisestä tutkimusvuodesta (2009) kasvanut Pappilanselällä ja Virkkalanselällä. Vesikasvillisuudessa rehevyyttä ilmentävien lajien osuus oli yleisesti vähentynyt, joskin myös tutkimusmenetelmä muuttui. Pohjaeläimistössä ranta-alueet olivat selvästi syvänteitä paremmassa kunnossa. Karjalohjanselällä oli havaittavissa merkkejä syvänteen rehevyyden kasvamisesta. Lohjanjärven kalastajien kokonaissaalis laski, mutta ruokakuntakohtainen keskisaalis kasvoi hieman. Runsaimmat saalislajit olivat kuha, hauki ja ahven. Merkittävimmät muutokset olivat siian ja muikun saaliiden selvä pieneneminen vuoteen 2009 verrattuna. Myös sulkavaa saatiin vähemmän. Suurimpina ongelmina Lohjanjärven kalastajat pitivät pyydysten likaantumista, runsasta vesikasvillisuutta ja veden sameutta.