Valitse sivu

Julkaisu 247/2014

Hangon merialueen ja Bengtsårin vesien yhteistarkkailu vuonna 2013 noudatti ns. suppean tarkkailun ohjelmaa, joka sisältää vuosittaisen veden laadun tarkkailun sekä klorofylli-a mittauksia.

Tarkkailualueen pistemäisestä kuormituksesta pääosa kohdistuu Hankoniemen eteläpuolelle. Meren kannalta pistekuormituksen ravinnekuormitus on keskeisessä asemassa. Suurimat yksittäiset pistekuormittajat ovat Hangon Puhdistamo Oy sekä Hangon kaupungin Suursuon puhdistamo. Niemen pohjoispuolella Oy Forcit Ab:n typpikuormitus on ollut merkittävä, mutta vuodesta 2002 lähtien kuormitus on laskenut voimakkaasti ja ViskoTeepak Oy Ab:n typpikuormitus on pidemmällä aikavälillä laskenut selvästi.

Hyvien sekoittumisolosuhteiden seurauksena jätevesipäästöjen suorat vaikutukset veden laatuun ovat yleensä olleet lievät. Tämä oli tilanne myös vuonna 2013. Veden happitilanne oli Bengtsårin aluetta lukuun ottamatta hyvä. Jätevesikuormitusta hyvin indikoivien fekaalisten indikaattoribakteerien määrät olivat hyvin pienet. Suurimmat ongelmat liittyvät Bengtsårin alueelle, missä jokavuotiset happiongelmat ovat suuri ongelma. Vaikka alueen pistekuormitus on nykyään pieni, happiongelmat ovat suuret ja tällä alueella vesistön sisäinen kuormitus on merkittävä.

Vesialueiden rehevöitymistä ajatellen Hangon eteläisen merialueen suuri typpikuormitus on huono asia vaikka typpikuormitus on aivan viime vuosina vähentynyt hieman. Veden rehevyyttä kuvaava veden klorofylli-a pitoisuus oli kesällä 2013 alhaisin Hangon eteläpuolella mutta nousi hieman kohti tarkkailualueen sisäosia. Vuosien välillä esiintyy kuitenkin tiettyä vaihtelua joten jostain trendistä ei tässä vaiheessa vielä voida puhua. Hangon merialueen rehevyystilanteeseen vaikuttavat Hangon alueen omien päästöjen lisäksi sekä Suomenlahden että pohjoisen Itämeren yleistila.