Valitse sivu

Julkaisu 245/2013

Yhteistarkkailun tarkkailualue käsittää Mustionjoen ja Fiskarsinjoen alajuoksut, Pohjanpitäjänlahden sekä Tammisaaren edustan merialueen aina Tvärminneen asti. Tarkkailuvelvollisia osallistujia ovat alueen jätevedenpuhdistamot, muutama teollisuuslaitos sekä yksi pienvenesatama. Vuonna 2012 ns. normaali tarkkailuvuosi, eli tarkkailuohjelman mukaisesti tarkkailtiin lähinnä veden fysikaalis-kemiallista laatua.

Pistemäisesti johdetusta jätevesikuormituksesta voidaan todeta, että pääosan tutkimusalueen jätevesikuormituksesta muodostivat alueen kaksi suurinta jätevedenpuhdistamoa. Ne ovat Karjaa-Pohjan puhdistamo sekä Tammisaaren Skeppsholmenin keskuspuhdistamo. Uuden Karjaa-Pohjan jätevedenpuhdistamon myötä alueen kokonaiskuormitus on vähentynyt merkittävästi. Tämä näkyy mm. Mustionjoen alajuoksun veden laadun selvänä paranemisena.

Mustionjoen ainoa yksittäinen pistekuormittaja on nykyään Mustion jätevedenpuhdistamo, jonka kuormittava vaikutus on vähäinen.

Pohjanpitäjänlahden tilanne oli jälleen erittäin huono syksyllä 2011, eikä uutta vettä tullut koko talven aikana. Tämä merkitsi sitä, että Pohjanpitäjänlahden tilanne pysyi erittäin huonona koko vuoden 2012, koska uuden veden sisään virtaaminen tuli ihan loppuvuodesta. Alhaisen happipitoisuuden aiheuttamaa ravinteiden liukenemista pohjasedimenteistä oli selvästi havaittavissa pohjanläheisessä vesikerroksessa.

Tammisaaren lähivedet poikkeavat täysin muusta tutkimusalueesta. Stadsfjärdeniä lukuun ottamatta alue on hyvin rehevä. Dragsviksfjärden on osa-alueista rehevin. Veden klorofyllipitoisuudet pysyvät yleensä läpi kesän hyvin korkeina.

Tammisaaresta ulospäin kohti Tvärminnen saaristoa veden yleinen rehevyys laskee selvästi.