Valitse sivu

Julkaisu 236/2012

Hangon merialueen ja Bengtsårin vesien yhteistarkkailu vuonna 2011 noudatti ns. suppean tarkkailun ohjelmaa, joka sisältää vuosittaisen veden laadun tarkkailun sekä klorofylli-a mittauksia.

Tarkkailualueen pistemäisestä kuormituksesta pääosa kohdistuu Hankoniemen eteläpuolelle. Meren kannalta pistekuormituksen ravinnekuormitus on keskeisessä asemassa. Suurimmat yksittäiset pistekuormittajat ovat Hangon Puhdistamo Oy sekä Hangon kaupungin Suursuon puhdistamo. Niemen pohjoispuolella Forcit Oy Ab:n typpikuormitus on ollut merkittävä, mutta vuodesta 2002 lähtien kuormitus on laskenut voimakkaasti. ViskoTeepak Oy Ab:n typpikuormitus on pidemmällä aikavälillä laskenut selvästi.

Hyvien sekoittumisolosuhteiden seurauksena jätevesipäästöjen suorat vaikutukset veden laatuun ovat yleensä olleet lievät. Tämä oli tilanne myös vuonna 2011. Veden happitilanne oli Bengtsårin aluetta lukuun ottamatta varsin hyvä. Jätevesikuormitusta hyvin indikoivien fekaalisten indikaattoribakteerien määrät olivat hyvin pienet. Suurin ongelma esiintyy Bengtsårin alueella, missä jokavuotiset happiongelmat ovat suuri ongelma. Tällä osa-alueella hapenpuutteen seurauksena vesistön sisäinen kuormitus on merkittävä

Vesialueiden rehevöitymistä ajatellen Hangon eteläisen merialueen suuri typpikuormitus on valitettavaa. Ottaen huomioon, että typpi on saaristovesissämme se minimiravinne, joka eniten säätelee leväkasvua, typpikuormituksen suurta määrää on pidettävä huonona asiana vesistön kannalta. Hälyttävänä merkkinä yleisen rehevöitymisen voimistumisesta ovat saaristoalueiden yhä runsastuneet rihmaleväkasvustot sekä ajoittain esiintyvät voimakkaat sinileväkukinnat. Tähän tilanteeseen vaikuttavat toki Hangon alueen omien päästöjen lisäksi sekä myös Suomenlahden että pohjoisen Itämeren yleistila.