Valitse sivu

Julkaisu 222/2011

Karkkilan jätevedenpuhdistamo sijaitsee Vanjoen yläosassa noin 3 km Pyhäjärven alapuolella. Vanjoen Hiidenveteen tuoman veden ravinnepitoisuus kasvaa jokea alaspäin mentäessä ja joen alaosissa hajakuormitus on yleensä Karkkilan jäteveden puhdistamon kuormitusta suurempaa. Vuonna 2010 Vanjoen tuomasta fosforikuormituksesta noin 1 % ja typpikuormituksesta noin 14 % oli peräisin Karkkilan jätevedenpuhdistamolta. Karkkilan jätevedenpuhdistamolta Vanjokeen johdetun fosforin määrää on vähennetty merkittävästi 2000-luvulla. Ajoittain kuormitus näkyy mm. ulosteperäisten kolibakteerien määrässä puhdistamon alapuolella.

Vanjoella kalasti vuoden 2010 aikana noin 950 ruokakuntaa. Kalastusvälineinä olivat viehe tai perho ja yleisimmät saalislajit kirjolohi, hauki ja ahven. Myös taimenta ja harjusta saatiin pieniä määriä. Kalastajakohtaisen saaliin määrässä ei viime vuosina ole havaittavissa merkittäviä muutoksia. Vuonna 2010 keskimääräinen saalis oli 8,3 kg. Pyyntiponnistus oli hieman edellistä tutkimuskertaa (2007) suurempi.

Vuoden 2010 sähkökoekalastusten runsain saalislaji oli kivisimppu. Lajien yhteenlaskettu yksilötiheys kasvoikin paikoin moninkertaiseksi juuri aikaisempaa runsaamman kivisimppusaaliin ansiosta. Yksilötiheys oli korkein Maijalankoskella ja Puhdistamon koealalla. Sähkökalastuksessa saatiin kaikkiaan kymmentä kalalajia.

Taimen ja harjus ovat Vanjoella harvalukuisia. Kalastustiedustelun taimensaalis laski lähes kolmasosaan vuoden 2007 tuloksista ja sähkökoekalastuksissa alueen ainoat taimenet saatiin Pitkälänkoskelta. Harjuksia ei vuoden 2010 sähkökoekalastuksissa tavattu, mutta kalastustiedustelun mukaan varsin vähäinen harjussaalis oli vuoden 2007 tasolla.

Karkkilan jätevedenpuhdistamon kuormitus vaikuttaa osaltaan veden laatuun ja sitä kautta myös joen kalastoon. Pääasiassa kuormitus on kuitenkin hajakuormitusta eikä puhdistamon jätevesikuormituksen suoraa vaikutusta kalastoon ole tutkimusten perusteella nähtävissä.