Valitse sivu

Julkaisu 218/2011

Pikkalanlahti on melko avoin merenlahti johon Pikkalanjoki (Siuntionjoki) laskee. Pikkalanjoen maatalousvaltaiselta valuma-alueelta tulee pääosa Pikkalanlahteen kohdistuvasta kuormituksesta. Lisäksi Pikkalanlahtea kuormittavat pistemäisesti Siuntion kunnan keskuspuhdistamon, Suomen Sokeri Oy:n Kantvikin puhdistamon, Prysmian Cables and Systems Oy:n ja Nordic Aluminium Oyj:n puhdistamojen sekä Upinniemen varuskunnan puhdistamon jätevedet. Sopimuksen mukaan nämä pistekuormittajat ovat velvollisia tarkkailemaan toimintansa vesistökuormitusvaikutuksia yhteistarkkailuna Pikkalanlahdella. Tarkkailua suorittaa Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry. Tässä julkaisussa on käsitelty vuoden 2010 yhteistarkkailun vedenlaadun tulokset vuodelta 2010.

Vuonna 2010 pääosa ravinne- ja kiintoainekuormituksesta (90,7−98,7 %) tuli Pikkalanlahteen Pikkalanjoen kautta. Pikkalanjoen kuormitusta vähensi osaltaan lämmin ja kuiva kesä, joka pienensi valumia. Pikkalanlahteen suoraan laskettavien puhdistamojen jätevesien osuus kokonaiskuormituksesta oli edellisvuosien tapaan pieni. Pistemäinen fosforikuormitus oli melkein yhtä suurta kaikissa puhdistamoissa. Pistemäisestä typpikuormituksesta yli puolet oli peräisin Siuntion kunnan keskuspuhdistamolta. Biologisen hapenkulutuksesta valtaosa oli peräisin Suomen Sokerin Kantvikin puhdistamolta. Jätevesien kuormitusvaikutus erottui selkeimmin Suomen Sokerin jätevesien purkualueella, jossa hygienian indikaattoribakteereita oli huomattava määrä ja veden laatu siten heikko. Pikkalanlahden sisä- ja keskiosat olivat kasvukauden a-klorofyllipitoisuuden perusteella hyvin reheviä ja ulommalla Pikkalanselän alueella rehevyys oli keskimääräistä. Veden happipitoisuus oli loppu- ja alkuvuodesta hyvä. Ainoastaan maaliskuussa oli havaittavissa notkahdus happipitoisuudessa Prysmianin ja Nordic Aluminiumin edustalla. Happipitoisuuden aleneminen ja runsas ammoniumtypen määrä vedessä, viittaisi jätevesikuormitukseen. Happea oli kuitenkin kohtalaisesti tästä huolimatta. Loppukesästä kesä-heinäkuussa pintavesi oli hapesta ylikyllästynyttä Pikkalanlahden yhteistarkkailun havaintopaikoilla 2 ja 4 runsastuneesta levätuotannosta johtuen. Yhteistarkkailussa vuosi 2011 on laaja vuosi sisältäen ohjelman mukaisesti fysikaalis-kemiallisen seurannan lisäksi pohjaeläin- ja kasviplanktonseurannan. Lisäksi vuoden 2011 Pikkalanlahden kalaston tilaa tarkkaillaan yhteistarkkailijoiden toimesta kalataloudelliseen tarkkailuvelvoitteeseen liittyen.