Valitse sivu

Julkaisu 207/2010

Yhteistarkkailun tarkkailualue käsittää Mustionjoen ja Fiskarsinjoen alajuoksut, Pohjanpitäjänlahden sekä Tammisaaren edustan merialueen aina Tvärminneen asti. Tarkkailuvelvollisia osallistujia ovat alueen jätevedenpuhdistamot, muutama teollisuuslaitos sekä yksi pienvenesatama. Veden laatua seurataan vuosittain ja neljän vuoden välein ohjelmaan kuuluu laajemmat biologiset tutkimukset.

Alueen suurin yksittäinen pistekuormittaja oli alkukesään 2007 asti Karjaan-Pinjaisten vanha jätevedenpuhdistamo. Alkukesästä 2007 Karjaa-Pohjan uusi jätevedenpuhdistamo aloitti toimintansa ja sen myötä pistekuormitus väheni merkittävästi. Tammisaaren kunnostettu Skeppsholmenin puhdistamo toimi myös erittäin hyvin ja alueen pistemäistä kokonaiskuormitusta on saatu vähenemään. Koverharin rauta- ja terästehtaan jätevesipäästöt ovat nykyään hyvin pienet.

Jätevesipäästöjen suorat vaikutukset veden laadun muutoksena näkyvät selvimmin Mustionjoen alajuoksulla. Takavuosien öljyesiintymät ovat kuitenkin vähentyneet selvästi viime vuosina. Mustionjoen alajuoksulla sekä Pohjanpitäjänlahden perukassa tehostunut jätevesikäsittely näkyy vesistön parantuneena veden laatuna. Pohjanpitäjänlahden alusveden happitilanne on edelleen hyvin heikko syksyisin ja erityisen heikoksi tilanne kehittyy vuosina jolloin Mustionjoelta tuleva valuma on suuri.

Alueen rehevyystaso laskee selvästi Tammisaaresta ulospäin mentäessä, mutta vesikasvillisuus näyttää merkkejä lievästä rehevöitymisestä uloimmillakin tutkimus-pisteillä.

Koverharin prosessipäästöjen väheneminen näkyy pohjasedimenttien pintakerroksen puhdistumisena.