Valitse sivu

Julkaisu 204/2010

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n luotsaama Uudenmaan järvikeskus-hanke laati esiselvityksen Lohjanjärven rannalle, Porlaan, toteutettavasta osaamiskeskittymästä ja perhepuistosta. Alue on Lohjan kaupungin omistuksessa ja se on kooltaan noin 6 ha. Porlan alueella on toiminut 1990-luvun alkuun saakka Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen kalanviljelylaitos ja alue on luontoarvoiltaan ja sijainniltaan poikkeuksellisen arvokas; alueella sijaitsevat vanhat kalanviljelyaltaat, Porlan lähteikkö ja valtakunnallisesti arvokas suojeltu Porlan lehto. Hankkeessa selvitettiin keskuksen toteuttamisen reunaehdot, kartoitettiin alustavasti kiinnostusta keskuksen toteuttamiseen mahdollisten kumppaneiden kanssa ja tuotettiin tarpeelliset selvitykset toteuttamista koskevaa päätöksentekoa varten. Esiselvityksessä on painotettu erityisesti perhepuiston ja matkailullisten mahdollisuuksien lisäämiseksi tarvittavia selvityksiä sekä niihin liittyvien elinkeinotoimintojen kehittämismahdollisuuksia.
Selvityksen mukaan alueelle voisi syntyä vesi- ja ympäristöosaamisen keskus (Järvikeskus Porla), joka toimisi valtakunnallisena ympäristöosaamisen keskittymänä sekä Uudenmaan vesienhoidon ja kunnostuksen osaamiskeskuksena. Alue voisi toimia myös lähialueen asukkaiden virkistäytymisen ja luonto-elämysten keskuksena (perhepuisto), matkailijoita kiinnostavana tutustumis- ja virkistymiskohteena sekä kaupunkipuiston ytimenä ja opastuskeskuksena. Syntyvä osaamiskeskittymä tekisi vahvaa yhteistyötä alan tutkimuslaitosten, ammatti-korkeakoulujen ja yliopistojen kanssa sekä tukisi omalta osaltaan alan uuden liiketoiminnan kehittymistä alueelle. Alueen voimavarana ja mahdollisuutena olisi nimenomaan uuden tutkimustiedon ja siihen pohjautuvien tuotteiden ja palveluiden yhteensovittamisessa.
Järvikeskus toisi toteutuessaan Lohjalle valtakunnallisesti merkittävän vesialan osaamiskeskittymän ja järven yhteyteen lisää palveluita sivistyksen, koulutuksen, matkailun sekä yhteisöllisen viihtyvyyden tarpeiden tyydyttämiseen. Lohjan jo olemassa olevat matkailukohteet tarvitsevat niitä tukevan kokonaisuuden, jolloin alueellinen matkailuyritysverkosto toisi erittäin vahvan lisän koko läntisen Uudenmaan matkailulle. Matkailun lisäksi osaamiskeskittymään sijoittuisi myös muita yrityksiä.

Lohjanjärvi kuuluu Karjaanjoen vesistöalueeseen, joka purkaa vetensä Pohjanpitäjänlahteen ja edelleen rannikkovesiimme. Itämeri tarvitsee valuma-alueiltaan tulevan kuormituksen hallintaa. Lohja ja Länsi-Uusimaa tarvitsevat rakenteita, joilla turvataan tehokkaasti alueen vesivarojen suojelu. Ympäristöasioissa vastuu on meillä kaikilla. Tämän yhteisen tahtotilan osoittamiselle ja työn turvaamiselle Järvikeskus Porla tarjoaa toteutuessaan ylivertaisen näytön paikan ja mahdollisuuden.