Valitse sivu

Julkaisu 2/2024
Jussi Vesterinen

Hiidenvettä on kunnostettu aktiivisesti vuodesta 1995 lähtien. Paikallisten tahojen aktiivisuus synnytti Hiidenvesi 2000 -projektin, jossa käynnistettiin voimakas särkikalojen tehokalastus 1996–1998 ja ylläpitävä hoitokalastus 1999 alkaen käytännössä koko Hiidenveden järvialueella. Hoitokalastusta jatkettiin vuoteen 2004 asti, jonka jälkeen se lopetettiin kannattamattomana. Hiidenveden kunnos­tustyötä on toteutettu hoitokalastuksen päätyttyä valuma-aluepainotteisesti, jossa ulkoisen kiintoaine- ja ravinnekuormituksen vähennys on ollut keskiössä. Vaikka työtä on tehty paljon erittäin laajan valuma-alueen kunnostuksen eteen, ollaan edelleen tilanteessa, jossa ulkoinen kuormitus ylittää selvästi järven kriittisen kuormituksen rajan. Ilmastonmuutos osaltaan vienee rajan tavoitettavuutta kauemmas. Samaan aikaan Hiidenveden sisäinen kuormitus on pysynyt hyvin korkeana, paikoitellen jopa kymmenkertaisena ulkoiseen kuormitukseen verrat­tuna, ja sekin todennäköisesti kasvaa ilmaston lämmetessä. Uudenmaan vesien­hoidon toimenpideohjelmassa vuosille 2022–2027 on esitetty Hiidenvettä koskien, että nykyinen hoito- ja kunnostussuunnitelma tulisi tarkistaa ja sen mukaisesti kunnostusta jatkaa aloittaen vesienhoidon tavoitteiden vuoksi myös sisäisen kuormituksen vähentäminen. Tässä Länsi-Uudenmaan hoitokalastuksen tehosta­mishankkeen (2021–2023) ja Hiidenveden kunnostus 2023–2025 -hankkeen yhteis­selvityksessä tarkasteltiin Hiidenveden hoitokalastusmahdollisuuksia sisäisen ravinnekuormituksen vähentämiseksi sekä vedenlaadun, kalaston rakenteen ja petokalatuotannon parantamiseksi. Lisäksi arvioitiin menetelmän kannatta­vuutta Hiidenveden kunnostustoimenpiteenä. Tarkastelussa olivat tehokalastus ja ylläpitävä hoitokalastus, valikoiva hoitokalastus sekä kaupallisesti kannattava hoitokalastus.