Valitse sivu

Julkaisu 18/2022
Pellikka Katja, Kihlström Maria, Laitinen Erkka, Vesterinen Jussi

Tässä työssä on tarkasteltu Kirkkonummen Porkkalan itäpuolella sijaitsevan merialueen tilaa veden laadun, kala- ja pohjaeläin- ja kasvillisuustulosten perusteella sekä mallinnettu alueelle tulevan ulkoisen kuormituksen määrää ja tulevaisuuden skenaarioita VEMALA-mallilla. Lisäksi merialueen valuma-aluetta on kuvattu ja analysoitu paikkatietomenetelmillä. Suunnitelmassa on käsitelty myös Suomen meriluonnon monimuotoisuudesta tietoja sisältävän VELMU-karttapalvelun aineistoja sekä tarkasteltu eri kunnostusvaihtoehtoja monipuolisesti.

Veden laatu on Porkkala itä -vesimuodostumassa luokiteltu välttävään ekologiseen tilaan. Tässä työssä haettujen vesinäytetulosten perusteella veden laatu vaihteli erittäin paljon merialueen eri osissa. Lisäksi työssä tutkittiin yhden laskupuron ja sen sivuhaarojen veden laatua sekä alueella sijaitsevan riistakosteikon kykyä poistaa ravinteita ja kiintoainetta.

Kunnostustoimissa valuma-alueelle rakennetun riistakosteikon lisäksi merialueella on tehty joitain ruoppauksia ja vesikasviniittoja.

Merialueen kunnostustyön painopiste kannattaa kohdistaa valuma-alueelle, jotta ulkoinen ravinnekuormitus saadaan vähenemään. Parhaiksi keinoiksi ehdote¬taan peltotoimia kuten suojavyöhykkeitä, kerääjäkasveja, talviaikaista kasvipeit-teisyyttä, lannan sijoitusta, kipsin levitystä, kosteikon kunnostamista ja kaksita¬souomia. Lisäksi haja-ja loma-asutuksen jätevesijärjestelmät tulisi tarvittavilta osin kunnostaa, rantakiinteistöjen pihoja hoitaa vesistöystävällisesti ja suo-ojituksia ennallistaa veden viivyttämiseksi.

Merialueelle ehdotetaan haukikosteikkojen rakentamista, ärviän imupoistoa, ruovikoiden talviniittoa ja kasvijätteen poistoa sekä veneilyn aiheuttaman pohjan pöllyämisen vähentämistä.