Valitse sivu

Julkaisu 18/1992

Siuntionjoen kalataloudellinen yhteistarkkailututkimus vuodelta 1991 tehtiin viranomais­ten hyväksymän tarkkailuohjelman mukaisesti. Tutkimus perustuu vesistön pistekuormit­tajien (Siuntion kunta, Lohjan kunta, Vihdin kunta, Oy Partek Ab) velvoitteisiin. Tutki­musalue käsittää Siuntionjoen kolme keskeistä järveä Björnträskin, Tjusträskin ja Vikträskin ja näiden väliset jokiosuudet. Lisäksi alueeseen kuuluu vesistön läntinen haara Lempansån-Kyrkån, pohjoinen haara Risubackajoki ja koillinen haara Palojoki. Tutkimus koostui koekalastuksesta, kalataloustiedustelusta, kalojen aistinvaraisesta arvioinnista ja pohjaeläinselvityksestä.

Suurin osa Siuntionjoen vesistöalueelle kohdistuvasta ravinnekuormituksesta on peräisin maatalouden hajakuormituksesta, joka vuosia jatkuneena on rehevöittänyt vesistöjä. Pistekuormituksen haittavaikutukset ilmenevät suurimpina vesistön latvoilla, jossa virtaamat ovat pienimmät.

Kaikkien tutkimuksessa mukana olleiden järvien ongelmana näyttää olevan rehevöitymi­nen ja siihen liittyvä veden laadun heikkeneminen, joka heijastuu edelleen pohjaeläimis­töön ja kaloihin. Kalasto muuttuu särkikalavaltaiseksi, kalasairaudet ja makuvirheet yleistyvät.

Erityisesti Vikträskin osalta muutosta huonompaan näyttää tapahtuneen parin viime vuoden aikana verrattaessa tuloksia edelliseen (vuoden -87) selvitykseen. Björnträskis­sä ja Tjusträskissä rehevöitymisen vaikutukset pohjaeläimistössä ja kalastossa ovat näkyneet Vikträskiä selvemmin jo vuosia, lähivuosien muutokset ovat vähäisempiä.

Jokialueilla olosuhteet ovat pohjaeläimistölle ja kalastolle tyydyttävät Siuntionjoen pääuomassa. Sähkökalastuksissa saatiin taimenia Palokoskesta, Kvarnbyn koskesta ja Passilankoskesta sekä lisäksi Kyrkån Munksinkoskesta.

Heikointa veden laatu on voimakkaasti kuormitetuilla latvaosuuksilla Risubackajoessa ja Munkkaanojan ja Lempansån alueella, joissa sekä pohjaeläimistö että kalasto kärsii kuormituksesta. Näilläkin alueilla olisi luontaisesti edellytyksiä nykyistä monipuolisemmalle kalastolle, mikäli veden laatu ei olisi esteenä. Munkkaanojan osalta tilanne on paranemassa jo vuoden 1992 aikana kun Lohjan kunnan jätevedenpuhdistamo suljetaan.