Valitse sivu

Julkaisu 17/2021

Siuntionjoen vesistön ja Pikkalanlahden pistekuormittajat ovat velvoitettuja tarkkailemaan toimintansa vaikutuksia jätevesien purkuvesistöihin yhteistarkkailuissa. Vuonna 2020 Siuntionjoen vesistön ja Pikkalanlahden yhteistarkkailuihin sisältyi vuosittain tehtävät vedenlaatu- ja kuormitustarkkailut sekä joka neljäs vuosi toteutettavat laajat biologiset tarkkailut.

Siuntionjoen vesistössä vedenlaatu ja hygieeninen tila olivat ajoittain heikot jätevesien pistekuormittajien läheisyydessä. Risubackajoessa myös kalasto, pohjaeläimet ja piilevätutkimus ilmensivät heikkoa tilaa. Järvet Karhujärvi, Tjusträsk ja Vikträsk olivat sameita, reheviä ja kärsivät ajoittain alusveden happivajauksesta. Kohonneisiin sameuteen ja värilukuun on voinut vaikuttaa myös vaihtelut säätilassa. Muissa alueen koskissa ja Karhujärvessä pohjaeläimistö ilmensi yleisesti ottaen rehevyyttä ja kuormitusvaikutusta, ja pohjan tila oli tyydyttävä-hyvä/hyvä. Kalastustiedustelun mukaan rehevyyteen liittyvät tekijät haittasivat kalastusta Karhujärvellä. Saaliin koostumus oli varsin hyvä, vaikka kalasto oli särkikalavaltainen ja aistinvaraiselta laadultaan vertailualuetta hieman heikompi. Pistekuormittajien osuus alueen fosforikuormituksesta oli pieni, mutta typpikuormituksesta paikoittain huomattava. Pikkalanlahteen Siuntionjoesta tulevasta kuormituksesta suurin osa aiheutuu kuitenkin maatalouden hajakuormituksesta.

Pikkalanjoen suun vedenlaatu oli Pikkalanselkää heikompaa, muutoin vedenlaatu Pikkalanlahdella vaihteli melko vähän. Hygieeninen laatu oli ajoittain huonoa erityisesti havaintopaikoilla HP6 ja HP7. Pitkällä aikavälillä (2000–2020) a-klorofyllin pitoisuudet vaikuttaisivat hieman nousseen niin Siuntionjoen järvissä kuin Pikkalanlahdellakin. Kuormituksen lisäksi levätuotantoon voi vaikuttaa mm. Itämeren yleistila ja ilmastonmuutoksesta johtuvat tekijät. Pikkalanlahteen kohdistuva pistekuormitus on vain pieni osa alueen kokonaiskuormituksesta, josta suurin osa tulee Siuntionjoen kautta valuma-alueen hajakuormituksesta. Pikkalanlahden pohjaeläintarkkailuissa suuria muutoksia edelliseen tarkkailuvuoteen 2015 nähden ei ollut tapahtunut. Lajimäärä ja yksilötiheys vaihtelivat syvyyden ja pohjanlaadun mukaan. Heikoin tilaluokka laskettiin linjalle Pe4. Pikkalanlahden lahnakanta näyttää runsastuneen, siikaa saadaan jonkin verran, mutta kuhasaalis on hyvin vähäinen. Pistekuormituksen vaikutusten erottaminen yleisestä rehevöitymiskehityksestä sekä kalaston luontaisesta vaihtelusta on hankalaa, vaikka pistekuormituksen lähialueilla vaikutus on mahdollista.