Valitse sivu

Julkaisu 175/2007

Siuntionjoen vesistön pistekuormittajien jätevesilupiin liittyvä vesistön yhteistarkkailu vuonna 2006 suoritettiin tarkkailuohjelman mukaisesti. Yhteistarkkailuvelvollisia olivat Vihdin vesihuoltolaitos (Nummelan puhdistamo), Roskn’Roll Oy Ab (Munkkaanjätekeskus), Elämäntapaliitto ry (Hotel­li Elohovi) ja Kirkkonummen Aktiivikeskus, Kiinteistö Oy. Lisäksi vapaaehtoisina tarkkailijoina olivat mukana Lohjan kaupunki sekä Vihdin, Siuntion ja Kirkkonummen kunnat. Tarkkailua tehtiinjokialueilla (Risubackajoki, Kyrkån, Siuntionjoen päähaara) ja järvillä (Bjömträsk, Tjusträsk ja Vikträsk). Vesinäyt­teitä otettiin yhteensä 17 virtahavaintopaikalta ja 4 järvihavaintopaikalta 2-8 kertaa vuodessa. Vesinäyt­teistä analysoitiin veden fysikaalis-kemiallista laatua ja bakteeripitoisuutta. Vesinäytteiden lisäksi otettiin pohjaeläinnäytteitä 12 virtahavaintopaikalta ja järvistä. Pohjaeläinnäytteenoton tulokset järvien osalta esitetään tässä raportissa ja kaikki pohjaeläintulokset myöhemmin omassa erillisraportissaan.

Siuntionjoen vesistöä kuormittaa eniten hajakuormitus. Vesistöalue on varsin vähäjärvinen (5,3 %), maa­ talousvaltainen ja maaperä on monin paikoin savista ja huuhtoumaherkkää. Lähinnä pienemmästä vir­taamasta ja sadannasta johtuen ainevirtaamat olivat pienempiä kuin edellisvuonna. Purovesien lämpökes­toisten bakteerien pitoisuudet olivat ajoittain kuitenkin suuria myös hajakuormituksesta johtuen, bakteeripitoisuudet lisääntyivät pistekuormitetuilla Risubackajoen ja Kivikoskenpuron valuma-alueilla erityi­sesti kesän vähävetisinä aikoina.

Pistekuormittajien puhdistamot täyttivät lupaehdot Pistekuormitus on alueellisesti merkittävä kuormituslähde Nummelan puhdistamon alapuolella Risubackajoella ja Munkkaan jätekeskuksen puhdistamo ala­puolisella Kivikoskenpuron alueella. Nummelan jätevedenpuhdistamon puhdistusteho oli hyvä ja alitti lupaehdot selvästi. Nummelan puhdistamon osuus kaikkien pistekuormituksen jätevesimäärästä oli noin
82 %. Puhdistamon kokonaisravinnekuormituksen määrä kasvoi hieman edellisvuodesta ollen fosforin osalta noin 2000-luvun keskitasoa ja typen osalta kuitenkin alle keskitason. Nummelan jätevedenpuhdis­tamon osuus Risubackajoen ravinnevirtaamista kasvoi edellisvuodesta ollen kokonaisfosforivirtaamasta noin 8 % ja kokonaistyppivirtaamasta noin 43 %. Tämä kuormitus kohdistui Bjömträskiin (Karhujär­veen), johon Risubackajoen vedet laskevat. Munkkaan jätekeskuksen suotavedet käsiteltiin vuonna 2006 kokonaan jätekeskuksen omassa puhdistamossa, jonka puhdistusteho oli hyvä. Jätekeskuksen vaikutus näkyi voimakkaana laskuojassa, mutta lieventyi hyvin selvästi noin kilometrin päässä alapuolisessa Kivi­ koskenpurossa. Kivikoskenpuron alapuolisella Lempansålla Munkkaan jätekeskuksen osuus fosforivir­taamasta kasvoi edellisvuodesta ollen noin 1 %. Typen osuus oli edellisvuotta vastaava eli hieman alle 3 %. Hotelli Elohovin jätevesikuormitus Vihdin Kurjalammenojaan ja Aktiivi-instituutin kuormitus Harv­såhon olivat edellisiä vähäisempiä, eikä selviä vesistövaikutuksia voitu kummankaan osalta todeta.

Maaneliökilometriä kohden eniten huuhtoutui fosforia Kyrkån voimakkaasti hajakuormitetulta osavalu­ maalueelta ja typpeä Risubackajoen pistekuormitetulta osavaluma-alueelta, kuten aikaisempinakin vuo­sina. Siuntionjoen Pikkalanlahteen tuoma kokonaisfosfori- ja kokonaistyppikuormitus oli suurimmaksi osaksi peräisin Kyrkån jokihaarasta.

Siuntionjoen yhteistarkkailun piirissä olevat järvet Bjömträsk, Tjusträsk ja Vikträsk ovat kaikki erittäin reheviä ja runsasravinteisia. Sekä Tjusträskin että Vikträskin syvännealueella vallitsi happikato alusve­dessä loppukesästä. Pohjaeläintutkimuksen perusteella järvet ovat myös erittäin reheviä ja kärsivät laa­jahkolla alueella happikadosta. Happikadot näyttävät toistuvan säännöllisesti vuosittain. Ravinteita pidät­tyy suuresti Siuntionjoen alaosan suvantopaikoilla ja järvissä. Järviin kohdistuva ravinnekuormitus on jatkuvasti liian suuri ja tilaa heikentää huonokuntoisen pohjasedimentin aiheuttama sisäinen kuormitus.

Vihdin Enäjärvessä, Poikkipuoliaisessa ja Palojärvessä vesi oli vuonna 2006 Uudenmaan ympäristökes­kuksen ottamien näytteiden mukaan hyvin ravinteista. Happikatoa esiintyi kaikissa näiden järvien syvän­teissä. Enäjärven syvänteessä happikato vallitsi suurimman osan talvi- ja kesäkerrostuneisuuskaudesta. Latvavesistöjen vertailualueiden purovesien sekä Siuntionjoen pääuoman vertailualueen Palojoen ravinnepitoisuudet, veden sähkönjohtavuus ja lämpökestoisten kolibakteerien määrät olivat yleisesti pienem­piä ja siten vesi paremmanlaatuista kuin yhteistarkkailun muilla alueilla.