Valitse sivu

Julkaisu 173/2007

Humaljärvi on keskinkertaisen rehevä järvi, johon kohdistuva kuormitus on pääasiallisesti hajakuormitusta. Vähäinen pistekuormitus tulee Voisin lahteen Kirkkonummen kunnalle kuuluvalta puhdistamolta. Suomen Sokeri Oy säännöstelee järveä turvatakseen raakavedensaanninkuivina kausina. Säännöstely on lievää.

Humaljärven veden laadun suurimmat ongelmat ovat syvimpien alueiden hapen ajoittainen vähe­neminen ja silloin tällöin ilmenevät sinileväkukinnat. Järven syvintä syvännettä on hapetettu hei­näkuusta 1993 alkaen.

Kalastustiedustelun perusteella Humaljärven kokonaissaalis oli vuonna 2006 yhteensä 1673 kg, jo­ka on 46,5 kg kalastanutta ruokakuntaa kohden ja 3,9 kg hehtaaria kohden. Selvästi suosituin ja lä­pi vuoden käytetty pyydystyyppi oli solmuväliltään 41-60 mm:n verkko, runsaimmat saalislajit oli­vat kuha, pasuri, hauki ja ahven. Saaliiksi parhaiten kelpuutettujen lajien osuus on hiljalleen laske­nut viimeisten 30 vuoden aikana samalla kun vähäarvoisiksi katsottujen särkikalojen määrä on noussut. Vuonna 2006 lukujen suhde oli noin 60/40. Suurimmiksi haittatekijöiksi koettiinkin vähä­ arvoisten kalojen runsaus ja lisäksi leväkukinnat, pyydysten likaantuminen ja säännöstelyn aiheut­tama vedenkorkeuden vaihtelu

Vuoden 2006 vesikasvillisuustutkimuksen perusteella ei havaittu oleellisia muutoksia Humaljäven niillä alueilla, joilla on kalojen kutupaikoiksi ja poikasten suojapaikoiksi soveltuvaa kasvillisuutta. Säännöstelyn on kuitenkin sen alkaessa todettu pienentäneen kalojen, erityisesti hauen, kutu- ja poikastuotantoalueita luonnontilaan verrattuna. Haitta on edelleen olemassa ja sitä tulee kom­pensoida istutuksin niin, että istutukset suunnitellaan yhdessä alueen kalatalousasioista päättävien tahojen kanssa.