Valitse sivu

Julkaisu 171/2008

Yhteistarkkailun tarkkailualue käsittää Mustionjoen ja Fiskarsinjoen alajuoksut, Poh­janpitäjänlahden sekä Tammisaaren edustan merialueen aina Tvärminneen asti. Tarkkailuvelvollisia osallistujia ovat alueen jätevedenpuhdistamot, muutama teolli­suuslaitos, yksi suljettu kaatopaikka sekä kaksi pienvenesatamaa. Vedenlaatua seu­rataan vuosittain ja neljän vuoden välein ohjelmaan kuuluu laajemmat biologiset tutkimukset.

Alueen suurin yksittäinen pistekuormittaja oli tarkastelujaksona Karjaan-Pinjaisten vanha jätevedenpuhdistamo. Tammisaaren kunnostettu Skeppsholmenin puhdista­mo sitä vastoin toimii erittäin hyvin ja kuormitusta on saatu vähenemään. Koverharin rauta- ja terästehtaan jätevesipäästöt ovat nykyään hyvin pienet.

Jätevesipäästöjen suorat vaikutukset veden laadun muutoksena näkyvät selvimmin Mustionjoen alajuoksulla. Takavuosien öljyesiintymät ovat kuitenkin vähentyneet selvästi viime vuosina. Tammisaaren lähivesillä tehostunut jätevesikäsittely näkyy ve­sistön lievästi parantuneena veden laatuna. Pohjanpitäjänlahden alusveden happi­tilanne on edelleen hyvin heikko syksyisin ja erityisen heikoksi tilanne kehittyy vuosi­na jolloin Mustionjoelta tuleva valuma on suuri.

Alueen rehevyystaso laskee selvästi Tammisaaresta ulospäin mentäessä, mutta vesi­kasvillisuus näyttää merkkejä lievästä rehevöitymisestä uloimmillakin tutkimus­ pisteillä.

Koverharin prosessipäästöjen väheneminen näkyy pohjasedimenttien pintakerroksen puhdistumisena.