Valitse sivu

Julkaisu 162/2006

Lohjanjärven eteläosan Hållsnäsfjärdenin-Kyrköfjärdenin alueen syvänteiden hapetta­minen on osa M-real Kirkniemen paperitehtaan jätevesiluvan velvoitetta. Syvänteistä ensimmäisen hapettaminen alkoi vuonna 1986 ja kolmen muun vuonna 1995.

Pohjan läheisen veden happipitoisuus on parantunut kaikilla hapetettavilla syvänteillä. Alueen muilla tutkituilla syvänteillä tilanne on joko parantunut tai pysynyt ennallaan. Poikkeuksena on jätevesien purkualuetta lähinnä olevan Mangsön syvänne, jossa ti­lanne on huonontunut vuoden 1997 jälkeen.

Vuoden 2005 aikana syvänteiden pohjan läheisen veden happipitoisuus oli hyvä ke­sään asti. Loppukesällä happimäärä väheni niin, että pitoisuus oli kaikilla havaintopis­teillä alle 4 mg/1.

Ravinnepitoisuuksien perusteella Lohjanjärven eteläosa edustaajonkin verran suurem­paa rehevyyttä kuin koko järvellä keskimäärin; kokonaistyppi- ja fosforipitoisuuksien perusteella ollaan selvästi lähempänä järven keskimääräistä tilaa edustavaa Isoselkää kuin rehevimpiin alueisiin kuuluvia Pappilanselkää ja Maikkalanselkää. Oleellisin seik­ka tarkastellun alueen ravinnepitoisuuksissa viimeisten parin vuosikymmenen aikana on fosforipitoisuuksien pieneneminen.

Vuoden 2005 aikana typpi- ja fosforipitoisuudet vaihtelivat niille ominaisen vuodenai­kaisrytmin mukaan: kokonaistyppi- ja nitraattityppipitoisuus olivat suurimmillaan tal­vella, kokonaisfosforipitoisuus kesällä. Ammoniumtypen määrä nousi pintavedessä toukokuussa ja leville käyttökelpoisin osa fosforista kului loppuun jo alkukesällä. Ra­vinnepitoisuudet olivat kokonaisuutena sekä pintavedessä että pohjan lähellä suurim­mat lähellä jäteveden purkualuetta.

Vuosien 1986-2005 mittausten perusteella Kyrköfjärdenin ja Hållsnäsfjärdenin levä­tuotanto on selvästi vähentynyt.