Valitse sivu

Julkaisu 164/2006

Rehevän Hiidenveden kokonaiskuomrituksesta suurin osa on peräisin hajakuomrituk­sesta, joka tulee pääasiassa järveen laskevien Vanjoen ja Vihtijoen kautta. Eniten kuomritusta aiheutuu peltoviljelystä ja luonnonhuuhtoutumasta. Jokien tuomasta kuor­mituksesta noin 60 % on peräisin virtaamaltaan suuremmasta Vanjoesta ja noin 40 % Vihtijoesta. Veden laatu on kuitenkin Vihtijoessa esimerkiksi ravinnepitoisuuksien osalta heikompaa kuin Vanjoessa. Pistemäisen fosforikuormituksen osuus koko Hii­denveden ravinnekuormituksesta on nykyään muutaman prosentin luokkaa.

Tutkimusalueen pistekuomritus koostui tarkastelujaksolla pääosin Karkkilan ja Vihdin jätevesistä niiden yhteenlasketun osuuden ollessa noin 99 %. Pienillä kuormittajilla (Hopeaniemi, Hiidenpirtti, Valtion maatalousteknologian tutkimuskeskus) on merkitys­tä lähinnä paikallisesti.

Pistemäisen jätevesikuomrituksen vaikutukset näkyvät Vanjoella veden laadun heikke­nemisenä Karkkilan kaupungin jätevesipuhdistamon alapuolella: ravinnepitoisuudet ja bakteeripitoisuudet kasvavat. Uudelleen veden laatu heikkenee joen alaosassa voimak­kaan hajakuormituksen vaikutuksesta.

Hiidenveden Kirkkojärven rannalla olevan Vihdin kirkonkylän puhdistamon vesistö­vaikutukset sekoittuvat Vihtijoen tuomaan voimakkaaseen hajakuomritukseen. Matala, rehevä Kirkkojärvi on erittäin herkkä ravinnelisäyksille. Veden fosforipitoisuudet ja le­vien kokonaistuotanto ovatkin Kirkkojärven ja Mustionselän alueilla olleet jatkuvasti Hiidenveden suurimmat.

Levätuotantoa mittaavan a-klorofyllin mukaan vuoden 2005 keskimääräinen levätuo­tanto laski jonkin verran edellisvuodesta Kiihkelyksenselällä, mutta nousi sekä Kirkko­järvellä että Nummelanselällä. Sinilevien osalta massaesiintymät olivat vuonna 2005 paikoin poikkeuksellisen laajoja ja pitkäkestoisia koko järven alueella.

Hiidenveden happitilanne oli vuoden 2005 aikana varsin tyydyttävä. Happipitoisuuden heikkenemistä tapahtui talven lämpötilakerrostuneisuuden aikaan Kirkkojärven, Mus­tionselän ja Kiihkelyksenselän syvimmillä alueilla.