Valitse sivu

Julkaisu 16/2020

Lohjan pohjavesien yhteistarkkailua suoritettiin vuonna 2019 yhteensä 14 eri toimijan kesken ja tarkkailua suoritettiin yhteensä 16 eri kohteessa. Lohjan kaupungilta yhteistarkkailuun osallistuivat vesihuoltolaitos, rakennuttaminen ja kaupunkitekniikka sekä ympäristönsuojeluyksikkö. Toiminnanharjoittajia mukana oli 11. Pohjaveden laaduntarkkailua ja pinnankorkeuden mittauksia suoritettiin toimijoiden ympäristö-, maa-aines- tai vedenottolupiin perustuen. Vuonna 2019 tarkkailua tehtiin yhdeksältä Lohjanharjulla sijaitsevalta pohjavedenottamolta, Tytyrin kalliopohjavedestä sekä kolmelta Lohjanharjun ulkopuoliselta vedenottamolta. Lisäksi tarkkailussa oli mukana noin 80 pohjaveden havaintoputkea tai kaivoa.

Raakaveden sähkönjohtavuus ylitti hyvälle talousvedelle asetetun laatutavoitteen viidellä Lohjanharjun vedenottamolla. Kohonnut sähkönjohtavuus johtui pääosin kohonneesta raakaveden kloridipitoisuudesta; kloridipitoisuus ylitti talousveden tavoitetason kolmella vedenottamolla. Lohjanharjun pohjavesialueella yksittäisissä havaintoputkissa mitattiin korkeita pitoisuuksia laajemminkin. Syynä kohonneisiin kloridipitoisuuksiin on todennäköisesti liikenneväylien liukkaudentorjunnassa käytetty natriumkloridi, jonka käyttöä Lohjalla on vähennetty ja korvattu kaliumformiaatilla.

Muutamilla vedenottamoilla vedessä todettiin pieniä pitoisuuksia aiemmin rikkakasvien torjunnassa käytettyjä torjunta-aineita, joiden käyttö on nykyisin kielletty (mm. atratsiini). Savipeitteisillä alueilla pohjaveden rauta- ja mangaanipitoisuudet ylittivät talousveden tavoitetasot. Vedenottamoiden raakaveden laatu oli kuitenkin kokonaisuutena hyvä eikä siinä ollut merkittäviä muutoksia aiempiin vuosiin verrattuna.

Toiminnanharjoittajien laaduntarkkailussa toimintojen vaikutukset havaittiin voimakkaimmin tarkkailukohteiden lähialueilla sijaitsevissa havaintopisteissä. Vanhojen kaatopaikkojen lähistöllä pohjavedessä todettiin mm. kohonneita ravinne- ja metallipitoisuuksia. Muutamissa havaintoputkissa todettiin mm. bensiinin lisäaineita, joiden pitoisuudet olivat pääasiassa pieniä. Kohonneita kloridipitoisuuksia lukuun ottamatta pohjaveden laatu Lohjanharjun pohjavesialueen havaintoputkissa oli enimmäkseen hyvä.