Valitse sivu

Julkaisu 142/2003

Humaljärvi on keskinkertaisen rehevä järvi, johon kohdistuva kuormitus on pääasialli­sesti hajakuormitusta. Vähäinen pistekuormitus tulee Volsin lahteen Kirkkonummen kunnalle kuuluvalta puhdistamolta. Suomen Sokeri Oy säännöstelee järveä turvatak­seen raakavedensaannin kuivina kausina. Säännöstely on lievää.

Humaljärven veden laadun suurimmat ongelmat ovat syvimpien alueiden hapen ajoit­tainen väheneminen ja silloin tällöin ilmenevät sinileväkukinnat. Happiongelmat näyt­täisivät hieman lieventyneen 1990-luvulla. Järven syvintä syvännettä on hapetettu heinäkuusta 1993 alkaen.

Kalastustiedustelun perusteella Humaljärvestä saatava saalis oli vuonna 2002 jonkin verran vähentynyt verrattuna vuoteen 1997; kalastajaa kohden saalis oli 61 kg ja heh­taaria kohden 4 kg. Runsaimmat saalislajit olivat kuha, hauki ja ahven. Kalastus tapah­tui pääasiallisesti 41-60 mm:n verkoilla kesäkuukausina. Kalastusta haittasi eniten vä­häarvoisten kalojen runsas määrä, pyydysten likaantuminen ja leväkukinnat.

Humaljärven säännöstely ei ole käytettyjen tutkimusmenetelmien perusteella sanotta­vasti vaikuttanut järven vesikasvillisuuteen viime vuosina. Säännöstelyn on kuitenkin sen alkaessa todettu pienentäneen kalojen, erityisesti hauen, kutu- ja poikastuotanto­alueita luonnontilaan verrattuna. Haitta on edelleen olemassa ja sitä on vuosittain kompensoitu istutuksin.