Valitse sivu

Julkaisu 134/2003

Inkoon Fagervikenin vesistöalueen tilaa on vuodesta 1998 alkaen tarkkailtu yhteistarkkai­luna. Yhteistarkkailun osapuolina ovat Fortum Power and Heat Oy, Inkoon voimalaitos ja Inkoon kunta. Inkoon kunnan Joddbölen jätevedenpuhdistamo aloitti toimintansa vuoden 1997 alkukesällä. Ennen tätä kunnan puhdistetut jätevedet johdettiin Inkoon Kyrkfjärde­niin. Vuoden 2002 tarkkailu tehtiin 23.12.1999 päivätyn tarkkailuohjelman mukaan jonka Fortum on laatinut. Uudenmaan ympäristökeskus on hyväksynyt tarkkailuohjelman kirjeel­lään 0195Y0083-113 (22.9.1999). Tarkkailu käsittää vuosittaisten veden fysikaalis­ kemiallisten tutkimusten ohella neljän vuoden välein toteutettavan laajemman tutkimuk­sen, johon kuuluu pohjaeläintutkimus, vesikasvillisuustutkimus sekä selvitys pohjasedi­menttien raskasmetalli-ja mineraaliöljy-pitoisuuksista. Tarkkailuun kuuluu lisäksi kalata­loudellinen tarkkailu, mutta se käsitellään erillisessä raportissa.