Valitse sivu

Julkaisu 138/2003

Kalataloudellisen yhteistarkkailun osapuolina olivat Karjaan kaupunki, Pohjan kunta, Tammisaaren kaupunki, IDO Kylpyhuone Oy Ab ja Fundia Koverhar. Tarkkailuun kuului lähinnä kalastavalle väestölle suunnattu kalastustiedustelu sekä saaliskirjanpito. Tämän lisäksi alueen sisäosan kaloille tehtiin haju- ja makutestejä sekä Koverharin edustalla raskasmetallimäärityksiä.

Tutkimusalueen pääasialliset pistekuormittajat ovat Karjaan-Pinjaisten, Pohjan Gumnäsin sekä Tammisaaren Skeppsholmenin jätevedenpuhdistamot. Näistä Karjaan vanha puhdistamo on selvästi suurin kuormittaja. Tammisaaren Skeppsholmen on taas nykyaikainen erinomaisesti toimiva puhdistamo. Tutkimusalueen ulko-osassa Fundia Koverhar on suurin kuormittaja, mutta päästöt ovat viime vuosina vähentyneet voimakkaasti ja tehtaan vesistöä kuormittava vaikutus on tänä päivänä pieni. Pistekuormituksen ohella alueelle kohdistuu huomattavan suuri hajakuormitus, joka tulee Mustionjoen kautta.

Varsinaista ammattikalastusta ei harrasteta alueella enää, joten kyselyjen kohteena olivat virkistyskalastajat. Kalastajien saaliit olivat koko alueella varsin suuret ja Tammisaaren lähialuetta lukuun ottamatta verkko oli tärkein pyyntiväline. Tammisaaren lähivesillä verkkokalastus on kielletty.

Kalastusta haittasi eniten rehevöitymiseen liittyvät ongelmat kuten pyydysten likaantuminen ja runsas vesikasvillisuus. Pohjanpitäjänlahdella jokavuotiset happiongelmat vaikuttavat kielteisesti alueen kalastoon.

Makuhaitoista ei tiedustelun yhteydessä valitettu ja tehdyt makutestit osoittivat että tutkittujen kalojen laatu oli hyvä tai melko hyvä. Laatu heikkeni hieman kohti alueen sisäosia.

Koverharin edustan kaloista mitatut raskasmetallipitoisuudet olivat yleisesti ottaen hyvin alhaiset.