Valitse sivu

Julkaisu 133/2003

Hiidenvesi on Länsi-Uudellamaalla sijaitseva 30 km2 suuruinen savisamea järvi, jonka kokonaiskuormituksesta suurin osa on peräisin Vihti- ja Vanjokien kautta tulevasta ha­jakuormituksesta. Merkittävimmät pistekuormittajat ovat Vihdin kirkonkylän puhdis­tamo Kirkkojärven rannalla sekä Karkkilan puhdistamo Vanjoen varrella.

Hiidenvesi on ollut melko hyväkuntoinen vielä 1950- ja 1960 luvuilla, jonka jälkeen rehevyyshaitat ovat lisääntyneet. Hiidenvesi on muodoltaan sokkeloinen ja vaihtelevan syvyinen, jonka vuoksi myös vedenlaatu järven eri osissa on erilainen. Järven valuma­ alueella on taajamien lisäksi noin 8 650 haja-asutusalaueen asukasta sekä noin 4 000 loma-asuntoa, joista noin 1 000 rajoittuu Hiidenveden rantaan. Valuma-alueella on myös noin 400 maatilaa ja 11 200 hehtaaria viljeltyä peltoa.

Hiidenveden vedenlaadun säännöllinen tarkkailu aloitettiin vuonna 1963. Järven sy­vänteiden happitilanne on kautta vuosien ollut melko huono, jonka vuoksi ravinteiden ajoittaista takaisinliukenemista lienee tapahtunut vuosittain. Kiihkelyksenselän syvän­teen tila on pohjaeläinluokituksessa määritelty reheväksi ja voimakkaasti häiriinty­neeksi. Hiidenveden näkösyvyys on vuosikymmenet pysynyt suunnilleen samana, eli
0,5-1,5 metrinä. Veden ravinne- ja a-klorofyllipitoisuudet ilmentävät rehevyyttä ja ne ovat korkeimmillaan Kirkkojärvessä. Kasviplanktonin lisääntymistä rajoittaa lähinnä savisameudesta johtuva valon vähäisyys. Levää syövien vesikirppujen määrä on alhai­nen, mutta selkärangattomiin petoihin kuuluvia sulkasääsken toukkia puolestaan run­saasti. Kalakannat ovat vääristyneet luonnonmukaisesta siten, että särki-, lahna-, ja pa­surikannat ovat runsastuneet ja kalojen keskikoko pienentynyt.

Hiidenvedellä on vuodesta 1994 lähtien tehty hoitokalastuksia, jotta kalakantojen vää­ristymät saataisiin korjattua. Tavoitteena on ollut saada vesikirppujen määrä lisäänty­mään, leväbiomassa pienenemään ja vedenlaatu paranemaan. Hajakuormituksen osalta on järven valuma-alueelta tehty hajakuormitusselvitys sekä suojavyöhykesuunnitel­mat. Jatkossa Hiidenveden hoitokeinoina tulevat olemaan sekä hoitokalastus että valuma-alueilla tehtävät hajakuormituksen torjuntatoimenpiteet. Ulkoisen kuormituksen voimakas vähentäminen on tärkein edellytys järven vedenlaadun paranemiselle.