Valitse sivu

Julkaisu 132/2003

Hangon merialueen ja Bengtsårin vesien yhteistarkkailun ohjelmassa oli vuonna 2001 vuorossa ns. normaalivuosi, jolloin tarkkailuun kuului veden laadun tutkiminen 2-4 kertaa vuoden aika­na.

Pääosa, eli 85-90 % tarkkailualueen pistekuormituksesta johdetaan Hankoniemen eteläpuolelle. Eteläisen merialueen fosforikuormitus on viime vuosina pysynyt samalla tasolla. Typen osalta on 1990-luvulla tapahtunut nousua, lähinnä teollisuuden tuotannon kasvun seurauksena. Vuo­den 2001 kuormitus oli hieman pienempi kuin vuonna 2000. Hankoniemen pohjoispuolella typpikuormitus oli hieman suurempi kuin vuonna 2000.

Pistekuormituksen ohella merialueelle kohdistuu maa-alueilta tulevaa hajakuormitusta. Hangon lähialueilla ei esiinny laajempia maatalousalueita, joten maataloudesta johtuva hajakuormitus on tarkkailualueena melko pieni Bengtsårin alueen sisäosia lukuun ottamatta.

Jätevesien suorat vaikutukset veden laatuun olivat hyvin lievät tai ei lainkaan havaittavissa. Suursuon suljetun kaatopaikan ojissa kaatopaikka-alueen vaikutukset olivat hyvin lievät. Asu­tuksen läpi laskevan ojan veden laatu laski kuitenkin selvästi alaspäin mentäessä. Tämä osoit­taa, että myös haja-asutus kuormittaa vesistöä.

Bengtsårin alueella kesän happitilanne oli kuten yleensä huono mutta hieman parempi kuin edellisvuonna. Pohjanläheisen veden ravinnepitoisuudet nousivat kuitenkin hyvin selvästi. Alusveden heikko happitilanne on alueella vakava ongelma, ja se aiheuttaa alueen sisäistä re­hevöitymistä.