Valitse sivu

Julkaisu 120/2001

Hiidenvesi on Uudenmaan toiseksi suurin järvi ja se on merkittävä virkistys- ja kalastusalue, joka on samalla Helsingin varavedenottamo. Hiidenveden valu­ma-alue sijoittuu Karjaanjoen vesistöalueen koillisosaan ja kattaa noin 46 % Karjaanjoen vesistön valuma-alueesta /31, s.7./.

Hiidenveden kunnostamiseksi on aloitettu Hiidenvesi 2000-projekti vuonna 1995 Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n toimesta, joka on myös vastan­nut projektin käytännön toteutuksesta alusta lähtien ja myös projektin hallin­noinnista vuodesta 1999 lähtien. Projekti koostuu itsenäisistä työryhmistä,
joita ovat hoitokalastus-, hajakuormitus-, pistekuormitus-ja tutkimustyöryh­mä. Projektia rahoittavat joko avustuksin tai omalla työpanoksellaan Vihdin- ja Nummi-Pusulan kunnat, Lohjan ja Karkkilan kaupungit, Uudenmaan ympä­ristökeskus, Hiidenveden kalastusalue, Uudenmaan työvoima- ja elinkeinokes­kus, Uudenmaanliitto sekä Helsingin yliopiston limnologian ja ympäristönsuo­jelun laitos.

Tämän tutkimuksen tilaajana on Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry. Ta­voitteena on selvittää valuma-alueella sijaitsevat hajakuormituslähteet ja arvi­oida niiden aiheuttaman kuormituksen suuruutta. Kuormituslähteitä tarkastel­laan osavaluma-alueittain pääasiassa fosfori- ja typpikuormituksen osalta.