Valitse sivu

Julkaisu 115/2001

Hangon merialueen ja Bengtsårin vesien yhteistarkkailun ohjelmassa oli vuonna 2000 vuorossa ns. normaalivuosi, jolloin tarkkailuun kuului veden laadun tutkiminen 2-4 kertaa vuoden aikana.

Pääosa, eli 85-90 % tarkkailualueen pistekuormituksesta johdetaan Hankoniemen eteläpuolelle. Eteläisen merialueen fosforikuormitus on viime vuosina pysynyt samalla tasolla, mutta vuonna 2000 kuormituksessa oli havaittavissa lievä nousu. Typen osalta on 1990-luvulla ta­pahtunut nousua, lähinnä teollisuuden tuotannon kasvun seurauksena.

Hankoniemen pohjoispuolella fosforikuormitus oli hieman pienempi kuin vuosi sitten, jolloin se oli 1990-luvun toiseksi korkein. Typpikuormituksen osalta kokonaiskuormitus oli pienempi kuin vuonna 1999.

Pistekuormituksen ohella merialueelle kohdistuu maa-alueilta tulevaa hajakuormitusta. Hangon lähialueilla ei esiinny laajempia maatalousalueita, joten maataloudesta johtuva hajakuormitus on tarkkailualueella melko pieni Bengtsårin alueen sisäosia lukuunottamatta.

Jätevesien suorat vaikutukset veden laatuun olivat hyvin lievät tai ei lainkaan havaittavissa. Suursuon suljetun kaatopaikan ojissa kaatopaikka-alueen vaikutukset olivat hyvin lievät. Asu­tuksen läpi laskevan ojan veden laatu laski kuitenkin selvästi alaspäin mentäessä. Tämä osoit­taa, että myös haja-asutus kuormittaa vesistöä.

Bengtsårin alueella kesän happitilanne oli erittäin huono ja täydellistä happikatoa esiintyi use­assa paikassa. Pohjanläheisen veden ravinnepitoisuudet olivat selvästi korkeampia kuin edel­lisvuonna. Alusveden heikko happitilanne on alueella vakava ongelma, ja se aiheuttaa alueen sisäistä rehevöitymistä.