Valitse sivu

Julkaisu 114/2001

Lohjanjärven kolmen suurimman pistekuormittajan, Lohjan kaupungin, M-real Kirkniemen ja Laparex Oy:n, jätevesilupavelvoitteisiin perustuvaan kalataloudelliseen velvoitetarkkailuun kuului vuosina 1999-2000 vuosittainen saaliskirjanpito järven kuudella eri osa-alueella (Aurlahti, Isoselkä, Hållsnäsfjärden-Kyrköfjärden, Piispalanselkä, Karjalohjanselkä ja Mus­tionjoen ylä- ja keskiosa) ja järven tärkeimmän saalislajin, kuhan, iän ja taannehtivan kasvun määrittäminen Isoselän kuhasaaliin suomunäytteistä.

Suurin osa, runsas 80 %, Lohjanjärven ravinnekuormituksesta on peräisin järveen laskevien jokien ja järven oman lähialueen hajakuormituksesta. Kokonaiskuormituksesta vajaan 20 % kattava pistemäinen jätevesikuormitus on silti edelleen merkittävä kuormittaja paikallisesti. Virkistyskalastajat ovat todenneet mm. rantojen limoittuvan ja pyydysten likaantuvan muuta järveä nopeammin purkuputkien vaikutusalueella. Myös syvimpien pohjien pohjaeläimet voi­vat huonoimmin pistekuormituksen lähivaikutusalueilla.

Kirjanpitokalastajien saalistietojen perusteella vuosien 1999-2000 runsaimmat saalislajit olivat sulkava, hauki, kuha ja lahna. Pyydyksinä käytettiin eniten verkkoja. Saaliin koostumus vaih­teli vesialueen rehevyyden mukaan. Särkikalojen osuus kasvoi ja arvostettujen lajien osuus vä­heni rehevyyden kasvaessa.

Järven rehevimpien osa-alueiden, Aurlahdenja Hållsnäsfjärdenin-Kyrköfjärdenin, samoin kuin Mustionjoen kalastajat saivat saaliinsa pienemmällä pyyntiponnistuksella kuin esimerkiksi Karjalohjanselän tai Isoselän kalastajat. Saadun saaliin laatu ei järven rehevillä alueilla useimmiten kuitenkaan vastannut kalastajien toiveita: arvottomana ja kiusallisena saaliskalana pidetty sulkava oli runsain pyydyksiin tarttunut laji. Pistekuormitus on osaltaan vaikuttanut re­hevyyteen. Kuhaa, siikaa ja taimenta saatiin eniten järven puhtaimmilta selkäalueilta. Kuhan kasvunopeutta voidaan Lohjanjärven Isoselällä luonnehtia hyväksi.