Valitse sivu

Julkaisu 110/2001

Metsä-Serla Oyj:n Kirkniemen paperitehdas saa Länsi-Suomen vesioikeuden päätösten nro 91/1994/1, 11.11.1994 ja nro 22/1995/1, 10.5.1995 sekä Vesiylioi­keuden päätöksen nro 29/1996, 23.2.1996 mukaan johtaa käsitellyt jätevetensä Lohjanjärven eteläosassa olevan Hållsnäsfjärdenin Osuniemenlahteen. Lupaehtoihin kuuluu Hållsnäsfjärdenin-Kyrköfjärdenin hapetus yhteensä neljällä syvän­teellä. Hapetus ja sen vaikutusten tarkkailu on tehtävä Uudenmaan ympäristökes­kuksen hyväksymällä tavalla.

Hållsnäsfjärdenin pohjoisosan syvänteessä kesällä 1986 aloitettu hapetus on jatku­nut keskeytyksettä. Ahtialansalmen syvänteeseen ja Kyrköfjärdenin Kyrkön sy­vänteeseen asennettiin hapettimet helmikuussa 1995 ja Kyrkön eteläisempään sy­vänteeseen kesäkuussa 1995. Laitteet ovat Mixox-hapettimia, joiden toimintaperiaatteena on johtaa hapellista päällysvettä pohjalle niin, että veden lämpötilaker­rostuneisuus säilyy.

Marraskuussa 1998 alkoi Metsä-Serlan jätevesipuhdistamolla toimintahäiriö, joka aiheutti puhdistusprosessin heikkenemisen niin, että jätevesipäästöissä tapahtui luparajojen ylityksiä. Häiriön vuoksi käynnistettiin Lohjanjärven eteläosassa jou­lukuussa 1998 tehostettu näytteenotto, joka jatkui lokakuulle 2000. Tehostetun näytteenoton havaintopisteet ovat kaikki hapetustarkkailun ja sen lisäksi myös Lohjanjärven yhteistarkkailun piirissä. Tässä yhteenvetoraportissa on käsitelty vuoden 2000 hapetustarkkailun ja puhdistamohäiriöön liittyvän tehostetun näyt­teenoton tulokset.

Tutkimuksen on toteuttanut Uudenmaan ympäristökeskuksen hyväksymien oh­jelmien mukaisesti Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry niin, että maastotöistä on vastannut kenttämestari Arto Muttilainen, tulosten käsittelystä ja raportoinnista vesistötutkija Eeva Ranta ja vesianalyyseistä Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n laboratorio, joka on Mittatekniikan keskuksen akkreditoima tutkimuslabora­torio nro T147.