Valitse sivu

Julkaisu 105/2000

Siuntionjoen alaosan järviä, Tjusträskiä ja Vikträskiä, on hapetettu vuodesta 1994 lähtien. Molemmissa järvissä on ollut ongelmana kesäkerrostuneisuuskauden lopulla voimakkaasti alentunut happipitoisuus syvänteen alusvedessä. Tämä on johtanut ravinteiden liukenemiseen pohjasedimentistä eli ns. sisäiseen kuormituskierteeseen, mikä on pahentanut ongelmia enti­sestään.

Vuonna 1998 hapettamisen vaikutusta haluttiin seurata tehostetusti, jotta saataisiin parempi käsitys siitä, onko hapettamisesta hyötyä järvien syvänteille. Tällöin päätettiin tutkia myös järvien makroskooppinen pohjaeläimistö (Mettinen 1999a). Pohjaeläimistön joukossa esiintyy lajeja, jotka ilmentävät hyvin elinympäristönsä pohjan tilaa. Pohjaeläintutkimuksen perusteel­la molempien järvien syvännealueen pohja oli heikossa kunnossa. Keinotekoinen ilmastus ei siten pystynyt ehkäisemään kokonaan happikatoa järvien alusvedessä ja pohjalla.

Syksyllä 1999 Siuntion kunta tilasi uudestaan pohjaeläimistätutkimuksen koskien Tjusträskin järveä. Tutkimustarvetta lisäsi havainto, jonka mukaan Tjusträskin ilmastuslaitteessa olisi ol­lut kesällä 1999 pitkäaikainen sähkökatkos, jolloin pohjan happitilanne oli saattanut muuttua aikaisempaakin heikommaksi. Pohjaeläintutkimuksen avulla selvitetään nyt Tjusträskin poh­jan tilaa vuonna 1999 minkä lisäksi arvioidaan myös pohjan tilan kehitystä 1990-luvun aika­na.