Valitse sivu

Julkaisu 106/2000

Lohjanjärven pistekuormittajien jätevesilupiin liittyvä yhteistarkkailututkimus vuonna 1999 on tehty vesiviranomaisen hyväksymän ohjelman mukaisesti (Uudenmaan ympäristökeskus Dnro 0192A740/11). Tutkimuksen tavoitteena on hankkia aineistoa, jota käytetään selvitettäessä vesistöön kohdistuvan jätevesikuormituksen vaikutuksia ja vaikutusalueen laajuutta sekä haittojen vähentämi­seksi suoritettujen toimenpiteiden riittävyyttä. Tarkkailututkimuksella täytetään taulukossa 1 esitetyt velvoitteet. Kuormittajista Metsä-Serla Oyj, Lohjan Paperi ja Lohjan kaupunki ovat jättäneet uudet jätevesilupahakemuksensa lupavirastolle vuoden 1998 lopussa.

Vuoden 1999 vesistötarkkailusta vastasi vesistötutkija Eeva Ranta, näytteenotosta vastasi kenttämestari Arto Muttilainen. Vesinäytteet analysoitiin pääasiallisesti Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n laboratoriossa, joka on Mittatekniikan keskuksen akkreditoima testauslaboratorio T147.

Tämän yhteenvetoraportin kirjoitti jätevesikuormituksen osalta puhdistamoinsi­nööri Ossi Jokinen, muilta osin Eeva Ranta. Edellisen kerran Lohjanjärven yhteis­tarkkailututkimuksen tuloksia on julkaistu vuoden 1998 yhteenvetoraportissa (Ranta & Jokinen 1999).

Vuosi 1999 oli Lohjanjärven yhteistarkkailussa ns. suppea tutkimusvuosi, jolloin ohjelmassa oli veden fysikaalis-kemiallisen laadun seurannan lisäksi rehevyyttä ilmentävä a-klorofyllitutkimus ja intensiiviasemien pohjaeläintutkimus (Mettinen 2000, käsikirjoitus).

Myös Lohjanjärven kalastoa seurataan kolmen suurimman kuormittajan velvoit­teena oman tutkimusohjelman mukaan. Tuloksia raportoidaan kahden vuoden vä­lein; viimeiset raportit koskevat vuosia 1997-98 (Perander & Ranta 2000, Ranta & Perander 2000).

Lohjanjärven yhteistarkkailuohjelman ulkopuolella järvellä jatkettiin vuoden 1999 aikana muutamia erillistutkimuksia niinikään pistekuormittajien toimeksiannosta. Näitä olivat Metsä-Serlan omiin velvoitteisiin kuuluva järven eteläosan hapetuk­sen seuranta ja vuosina 1998-99 tapahtuneen puhdistamohäiriön seuranta (Ranta 2000).