Valitse sivu

Raportti 816/2019

Siuntionjoki 2030 -hankkeessa päivitetään Siuntionjoen vesistön järvikohtaiset hoito- ja kunnostussuunnitelmat. Enäjärven verkkokoekalastus tehtiin osana järven tilan kartoitusta hoito- ja kunnostussuunnitelman pohjaksi ja sen tarkoituksena oli selvittää järven kalayhteisön rakenne sekä kalalajien väliset runsaussuhteet, joiden perusteella voidaan arvioida mm. hoitokalastustarvetta vesistössä.

Uudistetussa vesienhoidossa järvien ekologista tilaa arvioidaan EU:n vesipolitiikan puitedirektiivin (VPD) mukaisesti veden laadun lisäksi myös biologisten tekijöiden (kasviplankton, pohjaeläimet ja kalat) perusteella. VPD:n tavoitteena on pintavesien hyvä tai erinomainen ekologinen tila ja sen säilyttäminen. Enäjärvi on yksi vesienhoidon kansallisen seurantaohjelman kohdejärvistä ja nyt tehty koekalastus on myös osa määräajoin tehtävää kalastoseurantaa. VPD:n mukaisessa seurannassa Enäjärven kalayhteisön rakennetta on tutkittu aikaisemmin vuosina 2008, 2011 ja 2014 RKTL:n (nyk. LUKE) toimesta. Verkkokoekalastustietoja järveltä on vuodesta 1997 lähtien.

Enäjärven koekalastuksen maastotyöt tehtiin heinä-elokuussa 2019. Koekalastuksen tekivät tutkimusavustaja Lauri Lukka ja vesistöasiantuntija Jorma Valjus, joka vastasi myös raportoinnista. Kalastuksiin ja saaliin käsittelyyn osallistui myös Siuntionjoen Latvajärvien Suojeluyhdistyksen (LASY Ry) puheenjohtaja Juha Uusitalo.