Valitse sivu

Julkaisu 99/2000

Länsi-Suomen vesioikeuden päätöksen nro 32/1993/1 6.5.1993 ja vesiylioikeuden päätök­sen nro 243/1993 26.11.1993 mukaisesti Karkkilan kaupunki saa tietyin ehdoin johtaa puhdistettuja jätevesiään Vanjokeen. Lupaehdon nro 9 mukaan luvansaajan on tarkkailtava puhdistamon toimintaa sekä jätevesien määrää, laatua ja vaikutusta vesistöön sekä kalas­toon ja kalastukseen. Tässä tutkimuksessa selvitetään jätevedenpuhdistamon vaikutuksia Vanjoen kalastoon ja kalastukseen.

Vanjoen kalataloudellista tarkkailua on tehty viranomaisten hyväksymien ohjelmien mu­kaisesti vuodesta 1985 lähtien. Edellinen vastaava tutkimus on vuodelta 1995 (Ranta ja Muttilainen 1996). Voimassaoleva tarkkailuohjelma on vuodelta 1991 ja perustuu Uuden­maan kalastuspiirin (nykyisin Uudenmaan TE-keskuksen kalatalousyksikkö) kirjeeseen 180/71 5.4.1991. Tämän mukaisesti alueella suoritetaan kolmen vuoden välein koekalastus ja kalastustiedustelu.

Kalastustiedustelun alullepanija ja yhdyshenkilö oli vesistötutkija Eeva Ranta. Kenttämes­tari Arto Muttilainen ja Niclas Perander suorittivat koekalastuksen ja Niclas Perander siirsi kalastustiedustelun vastaukset Paradox-tietokantaan. Vesistö- ja pohjaeläintutkija Aarno Mettinen vastasi tarkkailuraportin laadinnasta.