Valitse sivu

Julkaisu 94/1999

Lohjanjärven pistekuormittajien jätevesilupien velvoitteisiin perustuva järven yhteistarkkailututkimus toteutettiin vuonna 1998 vesiviranomaisen hyväksymän ohjelman mukaisesti. Veden laatua tutkittiin yhteensä 25 havaintopisteellä 3-12 kertaa/piste vuoden aikana.

Lohjanjärven pääasiallinen kuormittaja on hajakuormitus (maa- ja metsätalous, viemäröimätön asutus, laskeuma ilmasta ja valuma-alueen taustakuormitus), joka tuo järveen runsaat 80 % sen ravinnekuormituksesta. Pistemäisen jätevesikuormi­tuksen osuus on noin 12 % kokonaisfosforista ja 16 % kokonaistypestä.

Järven pistekuormituksesta 99 % tulee kolmen suurimman kuormittajan, Metsä­ Serla Oyj:n, Lohjan Paperi Oy:n ja Lohjan kaupungin jätevesistä. Pienet kuormit­tajat, Karjalohjan kunta, Kisakallio ja Vivamo, vaikuttavat lähinnä paikallisesti.

Vuoden 1998 aikana suurin osa järven pistemäisestä kiintoaine-, fosfori- ja biolo­gista hapenkulutusta aiheuttavien aineiden kuormituksesta oli peräisin Metsä­-Serlan jätevesistä. Typpikuormituksesta suurin osa tuli Lohjan kaupungin jäteve­sistä. Järven jätevesien kokonaiskuormitus oli noin 38 700 m3/d.