Valitse sivu

Julkaisu 73/1997

Tarkkailualueen suurimmat pistekuormittajat ovat Hangon kaupunki, Hangon Puhdistamo Oy, Oy Forcit Ab ja Oy Visko Ab. Puhdistukselle asetetut lupaehdot täytettiin pääosin. Poikkeuksena olivat Hangon Puhdistamo Oy:n osalta touko- ja marraskuu, jolloin rajat ylittyivät tuotantotoi­minnan kasvun myötä. Puhdistamon laajennustyöt on tarkoitus toteuttaa vuona 1997.

Kokonaiskuormitus Hangon eteläpuolella oli suurempi kuin edellisenä vuonna. Tämä johtui Hangon Puhdistamo Oy:n kohonneista päästömääristä.

Hangon pohjoisen merialueen kokonaiskuormitus oli viime vuosia pienempi typpikuormitusta lukuunottamatta. Typpikuormituksen nousu johtui Oy Forcit Ab:n päästöjen noususta. Meren kannalta tämä on ongelma, koska typpiyhdisteet toimivat levien lannoitteina. Oy Visko Ab:n kuormitus oli yleisesti ottaen hieman pienempi kuin edellisvuosina.

Ankaran pakkastalven seurauksena koko merialue oli pitkään jään peitossa. Hangon eteläpuolella jätevesipäästöt olivat havaittavissa hieman kohonneina ammoniumtyppipitoisuuksina jään alla. Myös fekaalisia kolibakteereita esiintyi jonkin verran. Keväällä ja kesällä jätevesipäästöjen vaikutukset olivat hyvin lievät.

Hangon pohjoisella merialueella veden laatu oli hyvä, eikä pistekuormituksen suoria vaikutuksia veden laatuun voitu havaita. Syväveden happitilanne oli loppukesällä heikentynyt ja mitatut happipitoisuudet olivat tavanomaista alhaisemmat.

Suursuon suljettu kaatopaikka kuormittaa ajoittain Täktomin asutuksen läpi virtaavaa ojaa. Ojan veden laatu heikkenee kuitenkin selvästi kohti alajuoksua, mikä viittaa siihen että ojaa kuormittaa myös ojan varrella oleva haja-asutus.

Forcitin edustalla jätevesikuormitus näkyi selvästi talvella kohonneina typpipitoisuuksina. Avovesikaudella veden laadussa ei havaittu jätevesikuormituksen suoria vaikutuksia. Veden rehevyyttä kuvaavat klorofylli-a-pitoisuudet olivat tehtaan lähistöllä muuta tutkimusaluetta korkeampia. Kuten muualla Hangon pohjoisella merialueella, syväveden happipitoisuus oli alentunut.

Bengtsårin alueella jätevesipäästöjen suoria vaikutuksia veden laatuun ei voitu havaita. Myös rehevyttä kuvaava klorofyllitutkimus osoitti, että eri tutkimuspisteiden väliset erot ovat pienet. Happitilanne oli sen sijaan huonompi kuin vuosiin. Keskikesällä happi oli loppunut pohjanlähei­sessä vedessä kokonaan ja rikkivetyä oli muodostunut. Huonosta happitilanteesta johtuen pohjanläheisen veden ravinnepitoisuudet olivat nousseet voimakkaasti.

Osasyynä syväveden happitilanteen heikkenemiseen miltei koko tutkimusalueella oli todennäköi­sesti kevään ja alkukesän runsaat sateet. Sateiden vaikutuksesta vesistöihin huuhtoutui suuria määriä orgaanista ainesta, jonka hajoittaminen vesistössä kulutti happea tavanomaista enemmän.