Valitse sivu

Julkaisu 7/2021

Hiidenveden kunnostus -hankkeessa toteutettiin näytteenotto Hiidenveden valuma-alueella sijaitsevan Lopen kunnan järviin ja lampiin, jotka ovat ekologisen luokituksen ulkopuolella. Tavoitteina oli saada yleiskuva siitä, mitä tietoa näistä vesistöissä on saatavilla ja saatavilla olevan tiedon perusteella toteuttaa tarkentava selvitys veden laadusta niillä alueilla, joilla on olemassa olevan tiedon perusteella havaittavissa viitteitä veden laadun heikkenemisestä sekä selvityksen perusteella laatia suositukset kunnostustoimenpiteiksi ja edistää toimenpiteiden toteutumista.

Selvityksessä tarkasteltiin Kreivinojan valuma-alueen vesistöjä vesistöketjulla Sorsamo-Luotlammi-Kalvanoja-Lounajoki-Kreivinoja-Teväntö sekä Laihua-järveä ja Palojokea.

Vesistöjen tilan kartoituksessa ei havaittu erityisen korkeita pitoisuuksia pääravinteiden (kokonaistyppi ja -fosfori) osalta. Kun verrattiin vuonna 2019 saatuja pitoisuuslukemia vesistöillä aiempina vuosina saatuihin kokonaisravinteiden pitoisuuksiin, ei havaittu merkittäviä muutoksia. Veden väriä tarkastellessa havaittiin kuitenkin varsin korkeita lukemia, mikä ilmentää humusvaikutusta vedessä. Tämä on tyypillistä metsätalousalueiden ja voimakkaasti ojitettujen valuma-alueiden vesistöille. Lisäksi on huomioitava, että humusvaikutus on havaittavissa vesistöissä myös luontaisesti johtuen maaperän laadusta.

Metsätalouden vaikutusta voidaan pienentää vesistöihin tunnistamalla kuormituslähteet, kiinnittämällä huomiota niin metsätaloustoimenpiteiden ajoitukseen kuin menetelmiin sekä perustamalla suojavyöhykkeitä ja vesiensuojelurakenteita, kuten pohjapatoja, kaivukatkoja ja lietetaskuja rakentamalla sekä suunnittelemalla ojitus vähemmän kuormitusta aiheuttavaksi (vesien jako useampaan ojaan, ojien suuntauksen ja kaltevuuden huomioiminen).