Valitse sivu

Julkaisu 2/2021

Yhdistys teki kuluneena vuonna perinteiseen tapaan aatteellista työtä antamalla neuvontaa ja osallistumalla erilaisiin tilaisuuksiin järjestäjänä ja luennoitsijoina resurssiensa puitteissa. Koronatilanteen johdosta tilauksia oli aiempia vuosia vähemmän ja ne järjestettiin pääosin etätilaisuuksina. Vuoden 2020 aikana jatkettiin aktiivisesti yhdistyksen toiminnasta tiedottamista ja yhdistys julkaisikin vuoden aikana noin 70 tiedotetta ajankohtaisista asioista.

Päänettisivun www.luvy.fi lisäksi yhdistyksellä on erillinen nettisivu vesien tilatiedosta osoitteessa www.vesientila.fi, joka uudistettiin maaliskuussa 2020. Yhdistyksen jäsenistön kanssa tehtiin yhteistyötä mm. järjestämällä jäsenryhmien tapaamisia aikaisempien vuosien tapaan, tosin nyt Teamsissa. Yhdistys on aktiivisesti myös sosiaalisessa mediassa Facebookissa, Instagramissa, Twitterissä ja LinkedInissä.

Liiketoiminnan puolella seudullisesti tärkeiden vesistöjen tilan seurantaa jatkettiin laajojen yhteistarkkailuiden muodossa. Tarkkailuiden osalta on edistetty laajempien tarkastelukokonaisuuksien syntymistä. Siuntionjoen ja Pikkalanlahden yhteistarkkailuiden vuosiraportointi on nyt yhdistetty sekä samoin Lohjanjärven ja Mustionjoen sekä Pohjanpitäjänlahden vuosiraportit. Seurantaa tehtiin aiempaan tapaan pistekuormittajien tilaamina velvoitetarkkailuina sekä myös kuntien ja muiden toimijoiden vapaaehtoisena seurantana. Alueen jätevedenpuhdistamoiden tarkkailua ja käytön neuvontaa jatkettiin asiakkaan ja yhdistyksen tiiviinä yhteistyönä.

Yhdistyksen ja alueen kuntien yhteistyönä laadittiin vuonna 2018 Länsi-Uudenmaan vesienhoidon visio ja strategia. Vuonna 2019 tuotettiin kaikille kunnille vesienhoidon toimenpideohjelmat osana Vesiverkostot-hanketta. Nämä toimenpideohjelmat päivitettiin vuonna 2020 ja niissä esitettiin kunnille priorisointiehdotukset seuraavana vuonna toteutettavaksi yhteisiksi toimiksi. Yhtenä strategisesti merkittävänä asiana valmisteltiin rannikkovesikunnille esitys rannikkovesivision valmistelemisesta vuoden 2021 aikana.

Lohikalat Karjaanjokeen vesistövision osalta kalateiden rakentamistyöt saatiin valmiiksi keväällä 2020 ja yhdistykseltä tilatussa kalatien toimivuuden seurannassa voitiin todeta kalojen vaeltavan kalateitä pitkin aktiivisesti. Hiidenveden kunnostus -hanke jatkui vilkkaana. Jätevesiasetuksen siirtymäaika päättyi 30.10.2019, mutta jäsenkuntamme ovat halunneet jatkaa neuvonnan yhteistyötä tämän jälkeenkin. Lisäksi koordinoitiin myös useita muita tärkeitä hankkeita, mm. Veikkolan vesistöhanke kolmen Veikkolan järven tilan parantamiseksi ja Hormajärven kunnostuksessa tehtiin yhteistyötä järven suojeluyhdistyksen kanssa.

Vuonna 2020 yhdistyksen tulos oli vahvasti voitollinen. Yhdistyksen liikevaihto oli reilu 3 miljoonaa euroa. Liikevaihdon suuruuteen vaikutti erityisesti menestys kunnostushankkeiden rahoitushauissa sekä myös vilkas tilaustutkimustoiminta.