Valitse sivu

Julkaisu 294/2019

LINKKI 2018 -hanke tavoitti kartoitus- ja neuvontakäynneillään yhteensä 742 kiinteistöä ja yhteensä hankkeessa saatiin 967 neuvontakontaktia. Kartoitus- ja neuvontakäynteihin suhtauduttiin myönteisesti ja saatu palaute neuvonnasta oli pääasiassa positiivista. Hankkeen myötä kartoitus- ja neuvontakäynnillä kartoitettujen kohteiden määrä ylitti 7 500 ja alueen jäteveden käsittelyn tilasta voitiin tehdä uusi tilannekatsaus, joka oli yhdeksäs laatuaan. Hanke laati vuoden aikana läpikäydyistä alueista tiivistelmät, jotka lisättiin aiemmin luotuun aluekorttikarttaan. Hanke hoiti käytännössä toiminta-alueellaan jätevesiaiheisen tiedottamisen.

Vuonna 2018 tilanne haja-asutuksen jätevesien käsittelyn alalla oli edelleen vilkastumassa vuoden 2017 tapaan. Lainsäädännön muutokset oli sisäistetty ja siirtymäajan loppumiseen oli aikaa enää reilu vuosi. Neuvontapuheluita tuli aiempaa enemmän ja asukkaiden kysymykset olivat usein hyvin spesifejä ja niistä huomasi että asiaa oli jo ajateltu paljonkin. Neuvonta-alueiden ulkopuolisia käyntejä, ns. pyyntökäyntejä, kysyttiin myös aiempaa enemmän. Neuvonnassa painotettiin yhä edelleen mahdollisia jäteveden paikallisia ympäristövaikutuksia, mm. jakamalla aiheesta tehtyä esitettä ja keskustelemalla jäteveden lisäksi myös kaivoveden laadusta.

Suurena edistyksenä vuoden 2018 kartoituksissa oli sähköisen kenttälomakkeen käyttöönotto. Tiedonhallintaa edistettiin hankkeessa yhteistyössä Kehä-hankkeen kanssa. Uuden tiedonkeruumallin avulla tiedot saatiin tallennettua suoraan kentältä tietokantaan ja ne olivat heti nähtäville paikkatieto-ohjelmassa. Vuoden 2018 hankkeessa kehitettiin kuntien rajapinta-aineisto, jonka kautta kartoitustiedot jaetaan kuntiin paikkatietoaineistona. Kohdekohtaiset tiedot ovat valmiiksi visualisoituja tärkeimpien parametrien osalta, jolloin laajan aineiston tarkastelu on selkeämpää.