Valitse sivu

Julkaisu 288/2018

Vuonna 2017 yhteenvetoraportissa esitettiin ensimmäistä kertaa yhdessä Siuntionjoen ja Pikkalanlahden yhteistarkkailuiden tulokset. Raportoinnin yhdistämisen tarkoituksena on pyrkiä kustannustehokkaasti vesialueiden kokonaisvaltaiseen tarkasteluun aina latvavesistä merenlahteen asti. Molemmilla yhteistarkkailualueilla v. 2017 oli ns. suppea tarkkailuvuosi, jolloin tarkkaillaan pelkästään veden laatua, eikä biologisia tutkimuksia tehdä. Kalataloustarkkailun vuosittainen aineisto kerättiin, mutta se raportoidaan vasta laajassa yhteenvetoraportissa.

Siuntionjoen vesistön yhteistarkkailuun osallistuivat Vihdin vesihuoltolaitos, Rosk’n Roll Oy Ab, Skanska Infra Oy, Kirkkonummen Aktiivikeskus KOy, Siuntionjoen vesistön maanviljelystilat ja vapaaehtoisena Suomen Sokeri Oy sekä alueen kunnat Lohja, Siuntio, Vihti ja Kirkkonummi. Pikkalanlahden yhteistarkkailuun osallistuivat Prysmian Group Finland Oy, Oy Lival Ab, Nordic Aluminium ja Suomen Sokeri Oy sekä vapaaehtoisena Siuntion kunta ja Oy Pickala Golf Ab.

Runsaiden sateiden takia monien pistekuormittajien vuotuinen jätevesimäärä oli v. 2017 edellisvuotta korkeampi. Jätevedenpuhdistamoilla vältyttiin muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta suuremmilta häiriötiloilta. Suoria vesistövaikutuksia jätevesikuormituksesta ei havaittu ja toiminta täytti pääosin lupaehdot.

Siuntionjoen vesistön suurin ravinne- ja kiintoainekuormittaja on hajakuormitus pistemäisen kuormituksen osuuden ollessa kokonaisuuden kannalta vaatimaton. Pikkalanlahden suurin kuormittaja taas on Siuntionjoki, joka laskee lahden perukkaan. Merkittävimmät hajakuormituksen lähteet koko alueella ovat peltoviljely, metsätalous, haja-asutus ja luonnonhuuhtouma.

Kaikki vedenlaatuanalyysien tulokset on viety ympäristöhallinnon avoimeen tietokantaan. Tulokset löytyvät myös erillisestä tulosliitteestä.