Valitse sivu

Julkaisu 282/2017

Siuntionjoen vesistön yhteistarkkailuun osallistuivat Vihdin vesihuoltolaitos, Rosk’n Roll Oy Ab, Skanska Infra Oy, Kirkkonummen Aktiivikeskus KOy sekä Siuntionjoen vesistön maanviljelystilat sekä vapaaehtoisina Suomen Sokeri Oy ja alueen kunnat Lohja, Siuntio, Vihti ja Kirkkonummi.

Vuosina 2013–2016 pistekuormittajien vuotuinen jätevesimäärä ja ravinnekuormitus jatkoivat laskusuuntaansa. V. 2016 pistekuormittajien yhteenlaskettu jätevesimäärä oli edellisvuotista n. 10 % pienempi, mikä johtuu suurelta osin keskimääräistä pienemmästä sadesummasta. Alueen jätevesipuhdistamot toimivat hyvin Nummelan puhdistamon kehittäessä edelleen typenpoistoaan. Fosforikuormitus väheni erityisesti Munkkaan jätekeskuksesta.

Siuntionjoen vesistön keskimääräiset ravinnepitoisuudet v. 2016 eivät oleellisesti poikenneet aikaisempien vuosien havainnoista. Jätevesipuhdistamoiden jälkeisillä havaintopaikoilla typpipitoisuuden olivat tyypilliseen tapaan korkeita, mutta fosforipitoisuudet normaalilla, rehevän vesistön tasolla. Vesistökuormitusmalli Vemalan mukaan pistekuormituksen osuus fosforikuormasta oli erittäin pieni, mutta typpikuormasta merkittävä. Fosforikuormitus taas oli suurta johtuen valuma-alueen runsaasta peltoviljelystä, metsätaloudesta ja haja-asutuksesta. Näin ollen levillä ja muulla vesikasvillisuudella on käytössään runsaasti sekä fosforia että typpeä, jolloin Siuntionjoen vesistön rehevöitymisen kannalta on tärkeää, että typenpoisto alueen puhdistamoilla pysyy erinomaisella tasolla.

Pohjaeläintutkimuksen mukaan pohjaeliöstö ilmensi yleisesti tarkastellen pohjan rehevyyttä ja kuormitusvaikutusta. Myös Karhujärven kasvillisuustutkimus antoi samansuuntaisia tuloksia. Kalataloudellinen tutkimus osoitti myös, että osa vesistöstä ilmensi kalaston osalta heikkoa veden laatua, mutta toiset alueet taas olivat kalastoltaan yllättävän hyvässä tilassa.

Tarkkailun perusteella voidaan todeta, että Siuntionjoen vesistö on kuormittunut, rehevä ja ihmistoiminnan moninaisten vaikutusten alainen, mutta tarkkailuvelvollisten toiminta ei ole merkittävästi heikentänyt Siuntion-joen vesistön tilaa v. 2013–2016.

Kaikki vedenlaatuanalyysien tulokset sekä pohjaeläinaineisto on viety ympäristöhallinnon avoimeen tietokantaan