Valitse sivu

Julkaisu 262/2015

Hangon merialueen ja Bengtsårin vesien yhteistarkkailu vuonna 2014 noudatti joka neljäs vuosi toteutettavaa ns. laajennetun tarkkailun ohjelmaa, joka sisältää vuosittaisen veden laadun tarkkailun lisäksi pohjaeläin- ja vesikasvillisuustutkimuksen. Vuonna 2014 alueella tehtiin myös kalakantoja kartoittava koekalastusta Hangon merialueella.

Tarkkailualueen pistemäisestä kuormituksesta pääosa kohdistuu Hankoniemen eteläpuolelle. Niemen pohjoispuolella Forcitin typpikuormitus on vähentynyt voimakkaasti ja syksyllä 2014 ViskoTeepakin jätevesikuormitus niemen pohjoispuolelle loppui kokonaan kun vedet alettiin johtaa Hangon Suursuon jätevedenpuhdistamolle käsiteltäväksi.

Hyvien sekoittumisolosuhteiden seurauksena jätevesipäästöjen suorat vaikutukset veden laatuun ovat yleensä olleet lievät Hangon eteläpuolella.

Vesikasvillisuustutkimus osoitti, että jätevesien purkualue ei poikennut muusta merialueesta. Pohjaeläinselvityksen valossa pohjaeläimistössä ei ole tapahtunut muutoksia viime vuosina. Pohjaeläimistön perusteella tilanne oli aika hyvä ja pohjaeläimistö monipuolista.

Koekalastuksen tulosten perusteella Hangon eteläinen merialue on Hangon pohjoispuolta karumpi, kasvillisuus vähäisempää ja yhteys ulkomereen varsin avoin.

Bengtsårin alue on koko tarkkailualueen osa-alueista ongelmallisin. Syvänteiden voimakkaat happiongelmat ovat jokavuotisia. Kesäisin happi loppuu tai vähenee hyvin voimakkaasti alueen syvissä osissa. Tämä näkyy myös pohjaeläimistössä, joka on selvästi häiriintynyt ja niukka alueen syvänteissä. Lisäksi happiongelmat aiheuttavat sen, että pohjasedimentteihin sidottuja ravinteita alkaa liueta veteen ja siten nostaa alusveden ravinnepitoisuuksia monikymmenkertaisiksi.