Valitse sivu

Julkaisu 202/2010

Hangon merialueen yhteistarkkailussa oli vuosina 2007-2009 vuorossa suppeat tarkkailuvuodet; veden fysikaalis-kemiallisen laadun ja rehevyystason seuranta. Hangon merialueen tarkkailuvelvollisia ovat Hangon kaupunki (Suursuon keskuspuhdistamo), Hangon Puhdistamo Oy, Oy Visko Teepak Ab, Oy Forcit Ab ja Hangon ulkosatama. Lisäksi vähäisempää jätevesikuormitusta muodostuu Santalan kartanon ja Finndisp Rohm and Haasin jätevesistä. Pääosa pistekuormituksesta kohdistuu Hangonniemen eteläpuolelle ja se muodostuu Hangon kaupungin Suursuon keskuspuhdistamon ja Hangon puhdistamo Oy:n jätevesistä. Hangon pohjoispuolella Bengtsårin saaristoalueella jäteveden vaikutukset kuitenkin korostuvat, koska veden vaihtuvuus on muuta avoimempaa Hangon merialuetta heikompaa. Bengtsårin itäpuolelle purkaa jätevetensä Oy Visko Teepak Ab.

Vuonna 2009 jätevesimäärä oli vuosia 1990-2008 pienempi. Lisäksi kokonaisravinne-kuormitukset (typpi ja fosfori) olivat pienempiä. Biologisen hapenkulutuksen kuormitus on ollut laskussa vuodesta 1990 lähtien, vuonna 2009 se oli 71 kg/vrk. Vesistötarkkailussa Hangon eteläisen merialueen tilanne oli vuosina 2007-2009 hyvä. Veden hygieeninen laatu oli erinomainen (fekaalisia kolibakteereita esiintyi hyvin vähän) Happiongelmia ei esiintynyt. Hapen kyllästys oli pohjanläheisessä vedessä 60 % tai yli. Suursuon vanhan kaatopaikan vesistökuormitus oli vähäistä, enemmin kuormitusvaikutusta muodostui läheisen puron valuma-alueen haja-asutuksen jätevesistä. Kaatopaikan edustan eteläisen merialueen havaintopaikan vedenlaatu ei poikennut muusta Hangon eteläisen merialueen vedenlaadusta. Hangonniemen pohjoispuolella pistekuormitus on vähäistä. Pohjoinen merialue oli hieman eteläistä rehevämpi a-klorofyllimäärän perusteella. Happitilanne oli hyvä. Forcitin edustan happitilanne oli myös hyvä pohjanläheisessä vedessä. Pinnanläheisessä vedessä oli havaittavissa hapen ylikyllästystila vuonna 2009 joka viittasi voimakkaaseen levätuotantoon. Fekaalisia kolibakteereita esiintyi hyvin vähän ja veden hygieeninen laatu oli siten erinomainen. Myös Bengtsårin saaristossa veden hygieeninen laatu oli kolibakteeripitoisuuden perusteella erinomainen. Ammoniumtyppipitoisuudet sitä vastoin ilmensivät kuormitusta. Ammoniumtyppipitoisuudet nousivat pinnanläheisessä vedessä loppukesällä Oy Visko Teepak Ab:n jätevesien purkupaikan lähellä. Lisäksi kokonaisravinnepitoisuudet olivat heinä-elokuussa 2007-2009 korkeammat Visko Teepakin edustalla. Happitilanne oli syvänteissä heikko. Pääosin Hangon merialue oli a-klorofyllipitoisuuden perusteella lievästi rehevöitynyt vuosina 2007-2009.