Valitse sivu

Julkaisu 185/2008

Sammatin kunta tilasi kesällä 2008 Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:ltä yhteenvetoraportin Sammatin pintavesien tilasta ja seurantaohjelman lähivuosille. Kustakin vesistöstä tehtiin koontitaulukko, jossa kerrotaan vesistön keskeiset tiedot ja sen tilaa luonnehditaan sekä sanallisesti että kuvaajien avulla. Lisäksi kohteille esitettiin seurantatarpeita järvikohtaisissa taulukoissa ja yleisesti. Seurantaohjelmassa esitetyt suositukset pyritään arvioimaan uudelleen viiden vuoden jakson jälkeen. Raportissa on esitetty yhteensä 28 sammattilaisen järven perustiedot ja luonnehdittu niiden tilaa. Vain muutamista järvistä oli tarpeeksi tietoa luotettavan arvion tekemiseen tilan muutoksesta. Vähän suuremmasta joukosta pystyi arvioimaan nykyistä tilaa, mutta useimpien kohdalla tarvittaisiin ajantasaisempaa tietoa. Etenkin levämäärää kuvaava klorofylli-a-pitoisuus pitäisi ottaa mukaan jokaiseen kesäaikaiseen vesinäytteeseen. Sammatissa on hyvin erilaisia järviä, karuista hyvinkin reheviin ja matalista vähän syvempiin. Myös järvien muoto vaihtelee suuresti. Toisiin järviin kohdistuu paljon virkistyskäyttöä esimerkiksi tiheän ranta-asutuksen vuoksi. Toisten rannoilla ei ole lainkaan asutusta. Samoin osaa järvistä ympäröi laajat peltoalueet, kun taas toiset ovat keskellä metsäistä ympäristöä. Sammatin järvien suurimmat ongelmat aiheutuvat rehevöitymisestä. Moniin järviin kohdistuu tai on kohdistunut paljon ulkoista kuormitusta. Tästä on seurannut järvien rehevöitymisiä. Monissa järvissä esiintyy happikatoja sekä kesäisin että talvisin. Tämä aiheuttaa etenkin kesällä ravinteiden vapautumista sedimentistä eli sisäistä kuormitusta. Rehevissä järvissä on usein myös vinoutunut kalasto ja niissä esiintyy leväkukintoja. Osaa matalista järvistä uhkaa liiallisen vesikasvillisuuden aiheuttama umpeenkasvu.