Valitse sivu

Julkaisu 180/2008

Lohjanjärven pääasiallinen kuormittaja on hajakuormitus (maa- ja metsätalous, viemäröi­mätön asutus, laskeuma ilmasta ja valuma-alueen taustakuormitus), joka tuo järveen run­saat 80 % sen ravinnekuormituksesta. Pistemäisen jätevesikuormituksen osuus on runsaat 10 % kokonaisfosforista ja noin 15 % kokonaistypestä. Pistekuormituksesta 95-99 % tulee neljän suurimman puhdistamon, M-real Kirkniemen, Loparexin, Lohjan Pitkäniemen ja Loh­jan Peltoniemen jätevesistä. Pienet kuormittajat, Karjalohjan kunta, Kisakallio ja Vivamo, vaikuttavat lähinnä paikallisesti.

Lohjanjärven tila on kokonaisuutena melko hyvä. Jokien tuoman hajakuormituksen ja pis­tekuormittajien jätevesikuormituksen lähivaikutusalueella ravinteiden ylitarjonta ilmenee kuitenkin rehevyytenä: alusveden happiongelmina, runsaana levätuotantona, särkikalojen runsautena ja ajoittain myös sinileväkukintoina. Ongelmallisimpia alueita ovat tällä hetkel­lä Maikkalanselkä, Lohjan lähivesiltä erityisesti Pappilanselkä ja järven eteläosassa Virkka­lanselkä ja Hållsnäsfjärdenin-Kyrköfjärdenin eteläisin alue.

Jokien järveen tuoma kuormitus kasvoi vuonna 2007 edellisvuodesta kun lauha sateinen sää kasvatti virtaamia. Erityisesti Nummenjoen tuoma ravinne- ja kiintoainekuormitus oli voimakasta varsinkin vuoden lopulla. Pistekuormituksessa fosforikuormitus laski jonkin verran edellisvuodesta. Kuormituksen väheneminen johtui M-realin Kirkniemen fosfori­ määrän vähenemisestä. Fosforin osalta pistekuormituksessa on realistista pyrkiä saavut­tamaan jopa vesistön pitoisuustaso. Lohjanjärven pistemäinen typpikuormitus on noussut pitkän aikavälin kuluessa yhdyskuntien viemäriverkkoja laajennettaessa.

Järven rehevyystaso levätuotannolla mitattuna näyttäisi vuoden 2007 tuotantokauden ai­kana nousseen edellisvuodesta lukuun ottamatta Karjalohjan puhdistamon edustaa, jossa keskiarvopitoisuus laski. Selvimmin levätuotanto kasvoi Väänteenjoen ja Nummenjoen vai­kutusalueella sekä Virkkalanselällä. Tilanne johtui kasvaneista ravinnevalumista.