Valitse sivu

Julkaisu 152/2005

Lohjanjärven eteläosan Hållsnäsfjärdenin-Kyrköfjärdenin alueen syvänteiden hapettaminen on osa M-real Kirkniemen paperitehtaan jätevesiluvan velvoitetta. Syvänteistä ensimmäisen ha­pettaminen alkoi vuonna 1986 ja kolmen muun vuonna 1995.

Pohjan läheisen veden happipitoisuus on parantunut kaikilla hapetettavilla syvänteillä. Alueen muilla tutkituilla syvänteillä tilanne on joko parantunut tai pysynyt ennallaan. Poikkeuksena on jätevesien purkualuetta lähinnä olevan Mangsön syvänne, jonka happitilanteen muuttumi­nen huonompaan suuntaan liittyy ilmeisesti alueelle purettavan jäteveden määrän lisääntymi­seen.

Vuoden 2004 aikana syvänteiden pohjan läheisen veden happipitoisuus oli hyvä kesään asti. Loppukesällä happimäärä väheni niin, että pitoisuus oli kaikilla havaintopisteillä alle 5 mg/1. Edellisvuosista poiketen happi ei kuitenkaan täysin loppunut edes purkualueen lähellä.

Ravinnepitoisuuksien perusteella Lohjanjärven eteläosa edustaa jonkin verran suurempaa re­hevyyttä kuin koko järvellä keskimäärin; kokonaistyppi- ja fosforipitoisuuksien perusteella ol­laan selvästi lähempänä järven keskimääräistä tilaa edustavaa Isoselkää kuin rehevimpiin alu­eisiin kuuluvia Pappilanselkää ja Maikkalanselkää. Oleellisin seikka tarkastellun alueen ravin­nepitoisuuksissa viimeisten parin vuosikymmenen aikana on fosforipitoisuuksien pienenemi­nen.

Vuoden 2004 aikana typpi- ja fosforipitoisuudet vaihtelivat niille ominaisen vuodenaikaisryt­min mukaan: kokonaistyppi- ja nitraattityppipitoisuus olivat suurimmillaan talvella, kokonais­fosfmipitoisuus kesällä. Ammoniumtypen määrä nousi pintavedessä selvästi kesäkuussa ja le­ville käyttökelpoisin osa fosforista kului loppuun jo alkukesällä. Ravinnepitoisuudet olivat ko­konaisuutena sekä pintavedessä että pohjan lähellä suurimmat lähellä jäteveden purkualuetta.

Vuosien 1986-2004 mittausten perusteella Kyrköfjärdenin ja Hållsnäsfjärdenin levätuotanto on selvästi vähentynyt. Piipalanselällä tuotannon vähentymistä oli jonkin verran havaittavissa vasta vuonna 2004.