Valitse sivu

Julkaisu 147/2004

Hangon merialueen ja Bengtsårin vesien yhteistarkkailun ohjelmassa oli vuonna 2002 vuorossa ns. laaja vuosi, jolloin tarkkailuun kuului jokavuotisen veden laadun tarkkailun lisäksi laajemmat biologiset tarkkailut. Tarkkailualueella tutkittiin sekä vesikasvillisuutta että pohjaeläimis­töä. Vuonna 2003 tarkkailussa oli vuorossa ns. normaalivuosi.

Pääosa, eli vajaa 80 % tarkkailualueen pistekuormituksesta johdetaan Hankoniemen eteläpuo­lelle. Mereen kohdistuva fosforikuormitus on yleisesti ottaen laskenut viimeisten 15 vuoden ai­kana mutta 1990-luvun puolivälistä kehitys on ollut lievästi kasvava. Mereen laskettu typpimää­rä on tarkastelujakson aikana kasvanut merkittävästi vuoteen 2002. Hankoniemen pohjoispuo­lella typpikuormitus on vähentynyt. Suurin muutos on ollut Oy Forcit Ab:n typpikuormituksen voimakas väheneminen vuonna 2002. Oy Visko Ab:n typpikuormitus on pitkällä aikavälillä laskenut selvästi vaikka aivan viime vuosina on ollut havaittavissa lievää kuormituksen nousua. Pistekuormituksen ohella merialueelle kohdistuu maa-alueilta tulevaa hajakuormitusta. Hangon lähialueilla ei esiinny laajempia maatalousalueita, joten maataloudesta johtuva hajakuormitus on tarkkailualueena melko pieni Bengtsårin alueen sisäosia lukuun ottamatta.

Jätevesien suorat vaikutukset veden laatuun ovat yleensä olleet hyvin lievät tai ei lainkaan havaittavissa. Suursuon suljetun kaatopaikan ojissa kaatopaikka-alueen vaikutukset olivat lievät. Asutuksen läpi laskevan puron veden laatu laski kuitenkin selvästi alaspäin mentäessä. Tämä osoittaa, että myös haja-asutus kuormittaa vesistöä.

Bengtsårin alueella kesän happitilanne oli vuosien 2002 ja 2003 lämpimien kesien seurauksena erittäin huono. Tilanteessa ei ole havaittavissa parannusta vaikka alueen kuormitus on vähenty­nyt. Kasvillisuustutkimuksen perusteella runsaat rihmaleväesiintymät lähes koko tarkkailualu­eella osoittavat alueen rehevyyttä. Bengtsårin alueella rakkolevän voimakas paluu on sitä vas­toin osoitus siitä, että olosuhteet ovat jokavuotisista happiongelmista huolimatta kehittyneet hieman paremmiksi.